Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ DNV&N1.1. Rủi ro tín dụng .Trang 01 1.1.1. Một số khái niệm. Trang 01 1.1.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tíndụng .Trang 02 1.1.2.1. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan . Trang 02 1.1.2.2. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan. Trang 04 1.1.2.3. Nguyên nhân từ phía khách hàng. Trang 05 1.1.2.4. Nguyên nhân liên quan đến bảo đảm tíndụng . Trang 06 1.1.3. Đánh giá rủiro tín dụng . Trang 07 1.1.3.1. Hệ số nợ quá hạn . Trang 07 1.1.3.2. Hệ số rủi ro tín dụng. Trang 08 1.1. 3.3. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ .Trang 08 1.1.3.4. Phân lọai nợ quá hạn, nợ xấu tại Việt Nam. Trang 09 1.1.4. Anh hưởng của rủi ro tín dụng . Trang 10 1.2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ .Trang 12 1.2.1. Khái niệm .Trang 12 1.2.2. Tiêu chuẩn.Trang 12 1.2.3. Đặc điểm hoạt động của DNV&N. Trang 13 1.2.4. Vai trò của DNV&N đối với nền kinh tế. Trang 14 1.3. Vốn tín dụng ngân hàng đối với DNV&N .Trang 18 1.3.1. Kinh nghiệm của các nước về tín dụng ngân hàng đối với DNV&N và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trang 18 1.3.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNV&N . Trang 22 1.3.3. Nhu cầu tất yếu phải phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng đối với loại hình DNV&N . Trang 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.Trang 26 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DNV&N CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM2.1. Thực trạng hoạt động của DNV&N .Trang 27 2.1.1. Sự phát triển của các DNV&N tại TP.HCM. Trang 27 2.1.2. Những thành tựu đạt được . Trang 32 2.1.3. Những khó khăn cần giải quyết. Trang 33 2.2. Tình hình cho vay đối với các DNV&N .Trang 35 2.2.1. Thị phần hoạt động của các NHTM trên địa bàn TP.HCM . Trang 35 2.2.2. Dư nợ cho vay của các NHTM đối với các DNV&N. Trang 36 2.2.2.1. Cơ cấu dư nợ cho vay trong tổng số vốn huy động. Trang 36 2.2.2.2. Phân tích dư nợ cho vay theo loại tiền tệ . Trang 37 2.2.2.3. Dư nợ cho vay theo hời hạn nợ. Trang 38 2.2.2.4. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tíndụng.Trang 39 2.2.3. Những thuận lợi củacác DNV&N khi vay vốn . Trang 40 2.2.4. Những khó khăn của các DNV&N khi vay vốn. Trang 41 2.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay các DNV&N.Trang 44 2.3.1. Đánh giá rủiro tín dụng . Trang 44 2.3.1.1. Hệ số rủi ro tín dụng. Trang 44 21.3.1.2. Chất lượng tín dụng và tình hình xử lý nợ đọng . Trang 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.Trang 49 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DNV&N TẠI TP.HCM 3.1. Giải pháp đối với các DNV&N .Trang 50 3.1.1. Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp . Trang 50 3.1.2. Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay . Trang 51 3.1.3. Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, trình độ, tay nghề của người lao động. Trang 53 3.1.4. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Trang 55 3.2. Giải pháp đối với các NHTM.Trang 55 3.2.1. Xây dựng phương thức cho vay . Trang 55 3.2.2. Xây dựng quy trình quaœn lý tín dụng . Trang 56 3.2.3. Thông tin về khách hàng . Trang 56 3.2.4. Tình hình sưœ dụng vốn vay cuœa doanh nghiệp . Trang 57 3.2.5. Đánh giá khaœ năng traœnợ cuœa khách hàng . Trang 57 3.2.6. Tín dụng ngân hàng như "trung gian tài chính chuyển tiếp". Trang 59 3.2.7. Khaœ năng đo lường các loại ruœiro .Trang 60 3.2.8. NHTM tăng cường thu thập thông tin . Trang 60 3.2.9. Tổ chức bộ phận chuyên trách định giá TSĐB, đăng ký giao dịch đảm bảo, phát mãiTSĐB.Trang 61 3.2.10. Tổ chức bộ phận quản trị rủi ro chuyên biệt. Trang 62 3.2.11. Nâng cao năng lực cán bộ ngân hàng. Trang 63 3.3. Giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước.Trang 64 3.3.1. Tạo một hành lang pháplý phù hợp các NHTM . Trang 64 3.3.3. Quy hoạch lại hệ thống NHTM . Trang 64 3.3.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của ngành ngân hàng . Trang 65 3.3.5. Tăng cường công tácquản lý nhà nước . Trang 66 3.3.6. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật dồng bộ . Trang 67 3.3.7. Thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện; xây dựng các định chế dịch vụ hổ trợ cho các DNV&N . Trang 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.Trang 73 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục các bảng biểu

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ DNV&N

1.1. Rủi ro tín dụng .Trang 01

1.1.1. Một số khái niệm. Trang 01

1.1.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tíndụng .Trang 02

1.1.2.1. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan . Trang 02

1.1.2.2. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan. Trang 04

1.1.2.3. Nguyên nhân từ phía khách hàng. Trang 05

1.1.2.4. Nguyên nhân liên quan đến bảo đảm tíndụng . Trang 06

1.1.3. Đánh giá rủiro tín dụng . Trang 07

1.1.3.1. Hệ số nợ quá hạn . Trang 07

1.1.3.2. Hệ số rủi ro tín dụng. Trang 08

1.1. 3.3. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ .Trang 08

1.1.3.4. Phân lọai nợ quá hạn, nợ xấu tại Việt Nam. Trang 09

1.1.4. Anh hưởng của rủi ro tín dụng . Trang 10

1.2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ .Trang 12

1.2.1. Khái niệm .Trang 12

1.2.2. Tiêu chuẩn.Trang 12

1.2.3. Đặc điểm hoạt động của DNV&N. Trang 13

1.2.4. Vai trò của DNV&N đối với nền kinh tế. Trang 14

1.3. Vốn tín dụng ngân hàng đối với DNV&N .Trang 18

1.3.1. Kinh nghiệm của các nước về tín dụng ngân hàng đối với DNV&N và

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trang 18

1.3.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNV&N . Trang 22

1.3.3. Nhu cầu tất yếu phải phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng đối với

loại hình DNV&N . Trang 24

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.Trang 26

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG

CHO VAY CÁC DNV&N CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

2.1. Thực trạng hoạt động của DNV&N .Trang 27

2.1.1. Sự phát triển của các DNV&N tại TP.HCM. Trang 27

2.1.2. Những thành tựu đạt được . Trang 32

2.1.3. Những khó khăn cần giải quyết. Trang 33

2.2. Tình hình cho vay đối với các DNV&N .Trang 35

2.2.1. Thị phần hoạt động của các NHTM trên địa bàn TP.HCM . Trang 35

2.2.2. Dư nợ cho vay của các NHTM đối với các DNV&N. Trang 36

2.2.2.1. Cơ cấu dư nợ cho vay trong tổng số vốn huy động. Trang 36

2.2.2.2. Phân tích dư nợ cho vay theo loại tiền tệ . Trang 37

2.2.2.3. Dư nợ cho vay theo hời hạn nợ. Trang 38

2.2.2.4. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tíndụng.Trang 39

2.2.3. Những thuận lợi củacác DNV&N khi vay vốn . Trang 40

2.2.4. Những khó khăn của các DNV&N khi vay vốn. Trang 41

2.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay các DNV&N.Trang 44

2.3.1. Đánh giá rủiro tín dụng . Trang 44

2.3.1.1. Hệ số rủi ro tín dụng. Trang 44

21.3.1.2. Chất lượng tín dụng và tình hình xử lý nợ đọng . Trang 45

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.Trang 49

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG

TRONG CHO VAY CÁC DNV&N TẠI TP.HCM

3.1. Giải pháp đối với các DNV&N .Trang 50

3.1.1. Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp . Trang 50

3.1.2. Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay . Trang 51

3.1.3. Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, trình độ, tay nghề của người lao động. Trang 53

3.1.4. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Trang 55

3.2. Giải pháp đối với các NHTM.Trang 55

3.2.1. Xây dựng phương thức cho vay . Trang 55

3.2.2. Xây dựng quy trình quaœn lý tín dụng . Trang 56

3.2.3. Thông tin về khách hàng . Trang 56

3.2.4. Tình hình sưœ dụng vốn vay cuœa doanh nghiệp . Trang 57

3.2.5. Đánh giá khaœ năng traœnợ cuœa khách hàng . Trang 57

3.2.6. Tín dụng ngân hàng như "trung gian tài chính chuyển tiếp". Trang 59

3.2.7. Khaœ năng đo lường các loại ruœiro .Trang 60

3.2.8. NHTM tăng cường thu thập thông tin . Trang 60

3.2.9. Tổ chức bộ phận chuyên trách định giá TSĐB, đăng ký giao dịch đảm

bảo, phát mãiTSĐB.Trang 61

3.2.10. Tổ chức bộ phận quản trị rủi ro chuyên biệt. Trang 62

3.2.11. Nâng cao năng lực cán bộ ngân hàng. Trang 63

3.3. Giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước.Trang 64

3.3.1. Tạo một hành lang pháplý phù hợp các NHTM . Trang 64

3.3.3. Quy hoạch lại hệ thống NHTM . Trang 64

3.3.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của ngành ngân hàng . Trang 65

3.3.5. Tăng cường công tácquản lý nhà nước . Trang 66

3.3.6. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật dồng bộ . Trang 67

3.3.7. Thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện; xây dựng các định chế

dịch vụ hổ trợ cho các DNV&N . Trang 68

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.Trang 73

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY