Luận văn Không gian nghệ thuật trong ca dao hiện đại

MỤC LỤCMở đầu1. Lý do chọn đề tài . 12. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 23. Mục đích nghiên cứu . 74. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 75. Nhiệm vụ nghiên cứu . 86. Phương pháp nghiên cứu . 87. Bố cục luận văn . 9Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI . 101.1. Khái niệm thi pháp văn học dân gian . 101.2. Khái niệm ca dao cổ truyền và ca dao hiện đại . 131.2.1. Ca dao cổ truyền . 131.2.2. Ca dao hiện đại . 141.3. Khái niệm không gian nghệ thuật và vấn đề nghiên cứu không gian nghệ thuật trong ca dao . 151.3.1. Khái niệm không gian nghệ thuật . 151.3.2. Vấn đề nghiên cứu không gian nghệ thuật trong ca dao. . 171.4. Đời sống và sinh mệnh của ca dao hiện đại . 181.4.1. Đời sống của ca dao hiện đại qua các thời kỳ lịch sử . 181.4.2. Những yếu tố tạo tiền đề để ca dao hiện đại tồn tại và phát triển . 27Tiểu kết . 30Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG CA DAO HIỆN ĐẠI . 312.1. Tính phiếm chỉ và tính cá biệt hoá của không gian nghệ thuật . 312.1.1. Tính phiếm chỉ . 312.1.2. Tính cá biệt hoá . 342.2. Không gian bình dị, gần gũi, quen thuộc và không gian khoáng đạt, hùng vĩ . 402.2.1. Không gian bình dị, gần gũi, quen thuộc . 402.2.2. Không gian khoáng đạt, hùng vĩ . 532.3. Không gian mới lạ. . 57Tiểu kết . 64Kết luận . 65Phần phụ lục . 68[1] Những lời ca dao hiện đại do tác giả tập hợp, sưu tầm . 68[2] Những lời nhận xét về văn học dân gian và ca dao hiện đại . 87[3] Một số tranh ảnh liên quan đến sinh hoạt văn hoá dân gian thời đại . 89Danh mục tài liệu tham khảo . 93

MỤC LỤC

Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 2

3. Mục đích nghiên cứu . 7

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7

5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 8

6. Phương pháp nghiên cứu . 8

7. Bố cục luận văn . 9

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI . 10

1.1. Khái niệm thi pháp văn học dân gian . 10

1.2. Khái niệm ca dao cổ truyền và ca dao hiện đại . 13

1.2.1. Ca dao cổ truyền . 13

1.2.2. Ca dao hiện đại . 14

1.3. Khái niệm không gian nghệ thuật và vấn đề nghiên cứu không gian

nghệ thuật trong ca dao . 15

1.3.1. Khái niệm không gian nghệ thuật . 15

1.3.2. Vấn đề nghiên cứu không gian nghệ thuật trong ca dao. . 17

1.4. Đời sống và sinh mệnh của ca dao hiện đại . 18

1.4.1. Đời sống của ca dao hiện đại qua các thời kỳ lịch sử . 18

1.4.2. Những yếu tố tạo tiền đề để ca dao hiện đại tồn tại và phát triển . 27

Tiểu kết . 30

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG CA

DAO HIỆN ĐẠI . 31

2.1. Tính phiếm chỉ và tính cá biệt hoá của không gian nghệ thuật . 31

2.1.1. Tính phiếm chỉ . 31

2.1.2. Tính cá biệt hoá . 34

2.2. Không gian bình dị, gần gũi, quen thuộc và không gian khoáng đạt,

hùng vĩ . 40

2.2.1. Không gian bình dị, gần gũi, quen thuộc . 40

2.2.2. Không gian khoáng đạt, hùng vĩ . 53

2.3. Không gian mới lạ. . 57

Tiểu kết . 64

Kết luận . 65

Phần phụ lục . 68

[1] Những lời ca dao hiện đại do tác giả tập hợp, sưu tầm . 68

[2] Những lời nhận xét về văn học dân gian và ca dao hiện đại . 87

[3] Một số tranh ảnh liên quan đến sinh hoạt văn hoá dân gian thời đại . 89

Danh mục tài liệu tham khảo . 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY