Luận văn Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu

MỤC LỤCCHÚ THÍCH: .3PHẦN MỞ ĐẦU .41. Lí do chọn đề tài 42. Lịch sử vấn đề 53. Đối tượng ngiên cứu .64. Mục đích nghiên cứu .75. Phương pháp nghiên cứu 76. Ý thực tiễn và ý nghĩa khoa học 87. Bố cục luận văn .8CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN 91.1. Cuộc đời và sự nghiệp thơ Tố Hữu . .91.1.1.Vài nét về cuộc đời Tố Hữu.91.1.2. Khái quát về sự nghiệp thơ Tố Hữu . .101.2. Khái quát về phương ngữ tiếng Việt .131.2.1. Khái niệm phương ngữ . .131.2.2. Đặc điểm phương ngữ tiếng Việt . 141.2.2.1. Đặc điểm về ngữ âm . 141.2.2.2. Đặc điểm về từ vựng và ngữ nghĩa . .151.2.2.3. Đặc điểm về ngữ pháp . .181.3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật .201.3.1. Ngôn ngữ nghệ thuật .201.3.2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật .211.3.2.1. Tính hình tượng .211.3.2.2. Tính truyền cảm .231.3.2.3. Tính cá thể hoá .24CHưƠNG 2: VIỆC DÙNG TỪ ĐỊA PHưƠNG TRONG THƠ TỐ HỮU .272.1. Khái niệm từ ngữ địa phương .272.2. Thống kê phân tích các từ ngữ địa phương được sử dụng trong thơTố Hữu . 282.2.1. Bảng thống kê chung . 282.2.2. Từ ngữ địa phương trong từng tập thơ . .292.2.3. Khảo sát phân tích . .302.2.3.1. Số lượng, tần số xuất hiện của các từ ngữ địa phương . .302.2.3.2. Từ ngữ địa phương sử dụng theo vùng . .342.2.3.3. Phân nhóm từ ngữ địa phương theo từ loại . . .352.2.3.4. Đề tài, thời gian, không gian với vấn đề sử dụng từ ngữ địa phương . .462.2.3.5. Các lớp từ . .492.3. Tiểu kết . 57CHưƠNG 3: QUAN ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TỐ HỮU TRONG VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ ĐỊA PHưƠNG .583.1. Quan điểm về thơ và ngôn ngữ thơ của Tố Hữu . .583.2. Về cách dùng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu .663.2.1. Ba nguyên tắc sử dụng từ ngữ địa phương . .663.2.1.1. Tố Hữu dùng từ ngữ địa phương khi viết về địa phương .663.2.1.2. Sử dụng từ ngữ địa phương khi tác giả là người ở địa phương . 713.2.1.3. Từ ngữ địa phương với yêu cầu của ngôn ngữ nghệ thuật.723.2.2. Lựa chọn từ ngữ “đắc địa” . 743.3. Hiệu quả của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ TốHữu. 763.4. So sánh với ngôn ngữ thơ Xuân Diệu, Huy Cận .873.5. Tiểu kết .89KẾT LUẬN . .90DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .92

MỤC LỤC

CHÚ THÍCH: .3

PHẦN MỞ ĐẦU .4

1. Lí do chọn đề tài 4

2. Lịch sử vấn đề 5

3. Đối tượng ngiên cứu .6

4. Mục đích nghiên cứu .7

5. Phương pháp nghiên cứu 7

6. Ý thực tiễn và ý nghĩa khoa học 8

7. Bố cục luận văn .8

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN 9

1.1. Cuộc đời và sự nghiệp thơ Tố Hữu . .9

1.1.1.Vài nét về cuộc đời Tố Hữu.9

1.1.2. Khái quát về sự nghiệp thơ Tố Hữu . .10

1.2. Khái quát về phương ngữ tiếng Việt .13

1.2.1. Khái niệm phương ngữ . .13

1.2.2. Đặc điểm phương ngữ tiếng Việt . 14

1.2.2.1. Đặc điểm về ngữ âm . 14

1.2.2.2. Đặc điểm về từ vựng và ngữ nghĩa . .15

1.2.2.3. Đặc điểm về ngữ pháp . .18

1.3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật .20

1.3.1. Ngôn ngữ nghệ thuật .20

1.3.2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật .21

1.3.2.1. Tính hình tượng .21

1.3.2.2. Tính truyền cảm .23

1.3.2.3. Tính cá thể hoá .24

CHưƠNG 2: VIỆC DÙNG TỪ ĐỊA PHưƠNG TRONG THƠ TỐ HỮU .27

2.1. Khái niệm từ ngữ địa phương .27

2.2. Thống kê phân tích các từ ngữ địa phương được sử dụng trong thơTố Hữu . 28

2.2.1. Bảng thống kê chung . 28

2.2.2. Từ ngữ địa phương trong từng tập thơ . .29

2.2.3. Khảo sát phân tích . .30

2.2.3.1. Số lượng, tần số xuất hiện của các từ ngữ địa phương . .30

2.2.3.2. Từ ngữ địa phương sử dụng theo vùng . .34

2.2.3.3. Phân nhóm từ ngữ địa phương theo từ loại . . .35

2.2.3.4. Đề tài, thời gian, không gian với vấn đề sử dụng từ ngữ địa phương . .46

2.2.3.5. Các lớp từ . .49

2.3. Tiểu kết . 57

CHưƠNG 3: QUAN ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TỐ HỮU TRONG VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ ĐỊA PHưƠNG .58

3.1. Quan điểm về thơ và ngôn ngữ thơ của Tố Hữu . .58

3.2. Về cách dùng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu .66

3.2.1. Ba nguyên tắc sử dụng từ ngữ địa phương . .66

3.2.1.1. Tố Hữu dùng từ ngữ địa phương khi viết về địa phương .66

3.2.1.2. Sử dụng từ ngữ địa phương khi tác giả là người ở địa phương . 71

3.2.1.3. Từ ngữ địa phương với yêu cầu của ngôn ngữ nghệ thuật.72

3.2.2. Lựa chọn từ ngữ “đắc địa” . 74

3.3. Hiệu quả của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ TốHữu. 76

3.4. So sánh với ngôn ngữ thơ Xuân Diệu, Huy Cận .87

3.5. Tiểu kết .89

KẾT LUẬN . .90

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY