Luận văn Khảo sát sự thay đổi thành phần dinh dưỡng của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng

MỤC LỤCCHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ .11.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 11.2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .21.2.1. Mục tiêu nghiên cứu .21.2.2. Nội dung nghiên cứu .2CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .32.1. GIỚI THIỆU SƠLƯỢC VỀCÂY SEN 32.1.1. Nguồn gốc .32.1.2. Phân loại .32.2. THỜI GIAN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY SEN .32.3. GIÁ TRỊKINH TẾCỦA CÂY SEN .42.4. GIÁ TRỊDINH DƯỠNG CỦA HẠT SEN 52.5. SỰTHAY ĐỔI THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA RAU QUẢNÓI CHUNG.62.5.1. Sựthay đổi hàm lượng glucid 62.5.2. Sựthay đổi hàm lượng protein .72.5.3. Sựthay đổi các chất khoáng .72.5.4. Sựthay đổi của các vitamin .72.5.5. Sựthay đổi hàm lượng lipid .82.5.6. Sựthay đổi hàm lượng nước .82.6. CÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÓ LIÊN QUAN .92.6.1. Những nghiên cứu trong nước 92.6.2. Các nghiên cứu ngoài nước 9CHƯƠNG III: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .113.1. PHƯƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM .113.1.1. Thời gian và địa điểm thực hiện .113.1.2. Dụng cụ- thiết bịthí nghiệm 113.1.3. Hóa chất sửdụng .113.2. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .123.2.1. Cách chọn và xửlý mẫu phân tích .123.2.2. Phương pháp nghiên cứu .123.2.3. Nguyên tắc phân tích các chỉtiêu hóa học .133.3. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 15CHƯƠNG IV: KẾT QUẢTHẢO LUẬN 174.1. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA HẠT SEN QUA CÁC GIAI ĐOẠN TĂNGTRƯỞNG.174.2. KẾT QUẢPHÂN TÍCH SỰTHAYĐỔI TỪNG THÀNH PHẦN DINH DƯỠNGCỦA HẠT SEN QUA CÁC GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG .194.2.1. Sựthay đổi độ ẩm của hạt sen ởcác độtuổi khác nhau .194.2.2. Sựthay đổi hàm lượng protein của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng .194.2.3. Sựthay đổi hàm lượng đường tổng sốhòa tan của hạt sen qua các giai đoạntăng trưởng .214.2.4. Sựthay đổi hàm lượng đường khửcủa hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng224.2.5. Sựthay đổi hàm lượng tinh bột của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng .244.2.6. Sựthay đổi hàm lượng lipid của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng .254.2.7. Sựthay đổi hàm lượng vitamin C của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng.254.2.8. Sựthay đổi hàm lượng vitamin B1của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng 284.2.9. Sựthay đổi hàm lượng vitamin B2của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng 284.2.10. Sựthay đổi hàm lượng một sốchất khoáng của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng .29 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .33 5.1. KẾT LUẬN .33 5.2. KIẾN NGHỊ .34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤLỤC . . .vii

MỤC LỤC

CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .2

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu .2

1.2.2. Nội dung nghiên cứu .2

CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .3

2.1. GIỚI THIỆU SƠLƯỢC VỀCÂY SEN 3

2.1.1. Nguồn gốc .3

2.1.2. Phân loại .3

2.2. THỜI GIAN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY SEN .3

2.3. GIÁ TRỊKINH TẾCỦA CÂY SEN .4

2.4. GIÁ TRỊDINH DƯỠNG CỦA HẠT SEN 5

2.5. SỰTHAY ĐỔI THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA RAU QUẢNÓI CHUNG.6

2.5.1. Sựthay đổi hàm lượng glucid 6

2.5.2. Sựthay đổi hàm lượng protein .7

2.5.3. Sựthay đổi các chất khoáng .7

2.5.4. Sựthay đổi của các vitamin .7

2.5.5. Sựthay đổi hàm lượng lipid .8

2.5.6. Sựthay đổi hàm lượng nước .8

2.6. CÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÓ LIÊN QUAN .9

2.6.1. Những nghiên cứu trong nước 9

2.6.2. Các nghiên cứu ngoài nước 9

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .11

3.1. PHƯƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM .11

3.1.1. Thời gian và địa điểm thực hiện .11

3.1.2. Dụng cụ- thiết bịthí nghiệm 11

3.1.3. Hóa chất sửdụng .11

3.2. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .12

3.2.1. Cách chọn và xửlý mẫu phân tích .12

3.2.2. Phương pháp nghiên cứu .12

3.2.3. Nguyên tắc phân tích các chỉtiêu hóa học .13

3.3. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 15

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢTHẢO LUẬN 17

4.1. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA HẠT SEN QUA CÁC GIAI ĐOẠN TĂNG

TRƯỞNG.17

4.2. KẾT QUẢPHÂN TÍCH SỰTHAYĐỔI TỪNG THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

CỦA HẠT SEN QUA CÁC GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG .19

4.2.1. Sựthay đổi độ ẩm của hạt sen ởcác độtuổi khác nhau .19

4.2.2. Sựthay đổi hàm lượng protein của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng .19

4.2.3. Sựthay đổi hàm lượng đường tổng sốhòa tan của hạt sen qua các giai đoạn

tăng trưởng .21

4.2.4. Sựthay đổi hàm lượng đường khửcủa hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng22

4.2.5. Sựthay đổi hàm lượng tinh bột của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng .24

4.2.6. Sựthay đổi hàm lượng lipid của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng .25

4.2.7. Sựthay đổi hàm lượng vitamin C của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng.25

4.2.8. Sựthay đổi hàm lượng vitamin B1của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng 28

4.2.9. Sựthay đổi hàm lượng vitamin B2của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng 28

4.2.10. Sựthay đổi hàm lượng một sốchất khoáng của hạt sen qua các giai đoạn tăng trưởng .29

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .33

5.1. KẾT LUẬN .33

5.2. KIẾN NGHỊ .34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

PHỤLỤC . . .vii

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY