Luận văn Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan anot xung vi phân

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 1CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO . 31.1 Giới thiệu chung về các kim loại nặng . 31.2 Giới thiệu về đồng, chì, cadimi và kẽm. . 31.2.1 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của đồng. 31.2.1.1 Trạng thái tự nhiên của đồng . 31.2.1.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của đồng . 31.2.2 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của chì. 41.2.2.1 Trạng thái tự nhiên của chì . 41.2.2.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của chì . 41.2.3 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của cađimi . 51.2.3.1 Trạng thái tự nhiên của cađimi . 61.2.3.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của cađimi. 61.2.4 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của kẽm . 71.2.4.1 Trạng thái tự nhiên của kẽm . 71.2.4.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của kẽm . 81.3. Đặc tính điện hoá của Zn, Cd, Pb, Cu . 81.4. Lý thuyết Phương pháp cực phổ và von-ampe hoà tan (vaht) . 91.4.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp cực phổ . 91.4.1.2 Quá trình xảy ra trên điện cực giọt thuỷ ngân . 101.4.1.3 Phương trình Inkovich và điện thế nửa sang (thế bán sóng) . 121.4.2 Cơ sở lý thuyết của phương pháp von-ampe hòa tan. . 141.4.2.1 Nguyên tắc chung của phương pháp Von - Ampe hoà tan . 141.4.2.2 Cơ sở lý thuyết của phương pháp Von - Ampe hoà tan . 171.5. ưu điểm của phương pháp Von-Ampe hoà tan. Các hướng ứng dụng, phát triển của phân tích điện hoá hoà tan. . 211.5.1. ưu điểm của phương pháp Von-Ampe hoà tan trong việc xác định lượng vết các kim loại. . 211.5.2 Các hướng ứng dụng và phát triển của phân tích Von-Ampe hoà tan. . 221.6 Một số phương pháp phân tích xác định lượng vết các kim loại nặng . 231.7 Sử dụng phương pháp Von-Ampe hoà tan để phân tích lượng vết các kim loại nặng. . 241.7.1. Tình hình sử dụng phương pháp Von-Ampe hoà tan ở nước ngoài . 241.7.2 Tình hình sử dụng phương pháp Von-Ampe hoà tan ở trong nước . 24 CHưƠNG 2: THỰC NGHIỆM . 252.1. Thiết bị, dụng cụ và hoá chất . 252.1.1 Dụng cụ . 252.1.2. Thiết bị và máy móc . 252.1.3. Hoá chất . 262.1.4 Phương pháp đo . 272.2. Kỹ thuật thực nghiệm . 282.2.1. Cơ sở xây dựng một quy trình phân tích theo phương pháp Von-Ampe hoà tan. . 282.2.2. Nội dung nghiên cứu . 292.2.3. Xây dựng đường chuẩn, đánh giá đường chuẩn . 292.2.4. áp dụng vào phân tích trên mẫu thực tế. . 322.3. Quá trình phân tích . 322.3.1. Lấy mẫu và bảo quản mẫu . 322.3.2. Xử lí mẫu trước khi phân tích . 322.3.3. Tiến hành phân tích . 322.4. Xử lý kết quả thực nghiệm . 32CHưƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 333.1. Điều kiện tối ưu xác định kẽm, cađimi, chì, đồng . 333.1.1 Khảo sát ảnh hưởng của môi trường phân tích . 333.1.1.1 Khảo sát chọn nền điện li tối ưu. . 333.1.2. Khảo sát tìm các thông số kĩ thuật đo tối ưu . 363.1.2.1. Khảo sát thế điện phân làm giàu tối ưu . 363.1.2.2. Khảo sát tìm biên độ xung tối ưu . 373.1.2.3. Khảo sát thời gian đặt xung tối ưu . 393.1.2.4. Khảo sát tốc độ quét thế . 403.1.2.5. Khảo sát thời gian điện phân làm giàu. 413.1.2.6. Khảo sát kích thước giọt thuỷ ngân . 433.1.2.7. Khảo sát tốc độ khuấy dung dịch . 453.1.2.8. Khảo sát tìm thời gian cân bằng tối ưu . 463.1.3. Khảo sát ảnh hưởng của các nguyên tố . 473.1.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của oxi hoà tan . 473.1.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của sắt, nhôm, niken . 493.1.4. Khảo sát ảnh hưởng qua lại giữa các ion cần xác định đồng thời. . 523.1.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của Zn2+ tới các ion Cd2+, Pb2+, Cu2+ . 533.1.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của Cd2+ tới các ion Zn2+, Pb2+, Cu2+ . 54 3.1.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của Pb2+ tới các ion Zn2+, Cd2+, Cu2+ . 543.1.4.4. Khảo sát ảnh hưởng của Cu2+ tới các ion Zn2+, Cd2+, Pb2+ . 553.2. Khảo sát độ tin cậy của phép đo . 563.3. Xác Định hàm lượng các chất phân tích . 573.3.1 Phương pháp đường chuẩn. 583.3.1.1 Xây dựng đường chuẩn của các ion kim loại cần xác định . 593.3.1.2. Kiểm tra đường chuẩn . 593.3.1.3 Đánh giá độ chính xác của đường chuẩn xác định hàm lượng các ion Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ . 593.3.2. Phương pháp thêm chuẩn . 633.3.2.1. Cơ sở của phương pháp thêm chuẩn . 633.3.2.2. Kiểm tra độ chính xác của phương pháp thêm chuẩn . 643.3.2.3. So sánh sai số tương đối tính theo phương pháp đường chuẩn và phương pháp thêm chuẩn khi phân tích mẫu tự tạo . 653.4 áp dụng phương pháp thêm chuẩn để xác định hàm lượng kẽm, cađimi, chì, đồng trong mẫu nước sinh hoạt và nước thải. 653.4.1 Quy trình xử lý mẫu . 653.4.2 Phân tích mẫu và kết quả phân tích . 663.4.2.1 Phương pháp xử lý kết quả phân tích . 663.4.2.2 Kết quả xác định hàm lượng kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu nước. . 67KẾT LUẬN . 83TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO . 3

1.1 Giới thiệu chung về các kim loại nặng . 3

1.2 Giới thiệu về đồng, chì, cadimi và kẽm. . 3

1.2.1 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của đồng. 3

1.2.1.1 Trạng thái tự nhiên của đồng . 3

1.2.1.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của đồng . 3

1.2.2 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của chì. 4

1.2.2.1 Trạng thái tự nhiên của chì . 4

1.2.2.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của chì . 4

1.2.3 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của cađimi . 5

1.2.3.1 Trạng thái tự nhiên của cađimi . 6

1.2.3.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của cađimi. 6

1.2.4 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của kẽm . 7

1.2.4.1 Trạng thái tự nhiên của kẽm . 7

1.2.4.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của kẽm . 8

1.3. Đặc tính điện hoá của Zn, Cd, Pb, Cu . 8

1.4. Lý thuyết Phương pháp cực phổ và von-ampe hoà tan (vaht) . 9

1.4.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp cực phổ . 9

1.4.1.2 Quá trình xảy ra trên điện cực giọt thuỷ ngân . 10

1.4.1.3 Phương trình Inkovich và điện thế nửa sang (thế bán sóng) . 12

1.4.2 Cơ sở lý thuyết của phương pháp von-ampe hòa tan. . 14

1.4.2.1 Nguyên tắc chung của phương pháp Von - Ampe hoà tan . 14

1.4.2.2 Cơ sở lý thuyết của phương pháp Von - Ampe hoà tan . 17

1.5. ưu điểm của phương pháp Von-Ampe hoà tan. Các hướng ứng dụng, phát

triển của phân tích điện hoá hoà tan. . 21

1.5.1. ưu điểm của phương pháp Von-Ampe hoà tan trong việc xác định

lượng vết các kim loại. . 21

1.5.2 Các hướng ứng dụng và phát triển của phân tích Von-Ampe hoà tan. . 22

1.6 Một số phương pháp phân tích xác định lượng vết các kim loại nặng . 23

1.7 Sử dụng phương pháp Von-Ampe hoà tan để phân tích lượng vết các kim loại nặng. . 24

1.7.1. Tình hình sử dụng phương pháp Von-Ampe hoà tan ở nước ngoài . 24

1.7.2 Tình hình sử dụng phương pháp Von-Ampe hoà tan ở trong nước . 24

CHưƠNG 2: THỰC NGHIỆM . 25

2.1. Thiết bị, dụng cụ và hoá chất . 25

2.1.1 Dụng cụ . 25

2.1.2. Thiết bị và máy móc . 25

2.1.3. Hoá chất . 26

2.1.4 Phương pháp đo . 27

2.2. Kỹ thuật thực nghiệm . 28

2.2.1. Cơ sở xây dựng một quy trình phân tích theo phương pháp Von-Ampe hoà tan. . 28

2.2.2. Nội dung nghiên cứu . 29

2.2.3. Xây dựng đường chuẩn, đánh giá đường chuẩn . 29

2.2.4. áp dụng vào phân tích trên mẫu thực tế. . 32

2.3. Quá trình phân tích . 32

2.3.1. Lấy mẫu và bảo quản mẫu . 32

2.3.2. Xử lí mẫu trước khi phân tích . 32

2.3.3. Tiến hành phân tích . 32

2.4. Xử lý kết quả thực nghiệm . 32

CHưƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 33

3.1. Điều kiện tối ưu xác định kẽm, cađimi, chì, đồng . 33

3.1.1 Khảo sát ảnh hưởng của môi trường phân tích . 33

3.1.1.1 Khảo sát chọn nền điện li tối ưu. . 33

3.1.2. Khảo sát tìm các thông số kĩ thuật đo tối ưu . 36

3.1.2.1. Khảo sát thế điện phân làm giàu tối ưu . 36

3.1.2.2. Khảo sát tìm biên độ xung tối ưu . 37

3.1.2.3. Khảo sát thời gian đặt xung tối ưu . 39

3.1.2.4. Khảo sát tốc độ quét thế . 40

3.1.2.5. Khảo sát thời gian điện phân làm giàu. 41

3.1.2.6. Khảo sát kích thước giọt thuỷ ngân . 43

3.1.2.7. Khảo sát tốc độ khuấy dung dịch . 45

3.1.2.8. Khảo sát tìm thời gian cân bằng tối ưu . 46

3.1.3. Khảo sát ảnh hưởng của các nguyên tố . 47

3.1.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của oxi hoà tan . 47

3.1.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của sắt, nhôm, niken . 49

3.1.4. Khảo sát ảnh hưởng qua lại giữa các ion cần xác định đồng thời. . 52

3.1.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của Zn2+ tới các ion Cd2+, Pb2+, Cu2+ . 53

3.1.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của Cd2+ tới các ion Zn2+, Pb2+, Cu2+ . 54

3.1.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của Pb2+ tới các ion Zn2+, Cd2+, Cu2+ . 54

3.1.4.4. Khảo sát ảnh hưởng của Cu2+ tới các ion Zn2+, Cd2+, Pb2+ . 55

3.2. Khảo sát độ tin cậy của phép đo . 56

3.3. Xác Định hàm lượng các chất phân tích . 57

3.3.1 Phương pháp đường chuẩn. 58

3.3.1.1 Xây dựng đường chuẩn của các ion kim loại cần xác định . 59

3.3.1.2. Kiểm tra đường chuẩn . 59

3.3.1.3 Đánh giá độ chính xác của đường chuẩn xác định hàm lượng các

ion Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ . 59

3.3.2. Phương pháp thêm chuẩn . 63

3.3.2.1. Cơ sở của phương pháp thêm chuẩn . 63

3.3.2.2. Kiểm tra độ chính xác của phương pháp thêm chuẩn . 64

3.3.2.3. So sánh sai số tương đối tính theo phương pháp đường chuẩn và

phương pháp thêm chuẩn khi phân tích mẫu tự tạo . 65

3.4 áp dụng phương pháp thêm chuẩn để xác định hàm lượng kẽm, cađimi, chì,

đồng trong mẫu nước sinh hoạt và nước thải. 65

3.4.1 Quy trình xử lý mẫu . 65

3.4.2 Phân tích mẫu và kết quả phân tích . 66

3.4.2.1 Phương pháp xử lý kết quả phân tích . 66

3.4.2.2 Kết quả xác định hàm lượng kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu nước. . 67

KẾT LUẬN . 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY