Luận văn Khảo sát hiệu suất thu hồi trong quá trình sản xuất cá tra Fillet đông lạnh tại chi nhánh công ty cổ phần DOCIMEXCO - DOCIFISH

MỤC LỤCĐề tài nghiên cứu iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh sách hình viiDanh sách bảng viiiCHƯƠNG I GIỚI THIỆU 11.1 Đặt vấn đề 11.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1CHƯƠNG II KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO-DOCIFISH 22.1 Giới thiệu về nhà máy 22.1.1 Những nét chính về lịch sử phát triển của nhà máy 22.1.2 Qui mô sản xuất của nhà máy 32.1.3 Nâng suất sản xuất của nhà máy 42.1.4 Các sản phẩm chính và phụ của nhà máy 42.1.5 Vị trí kinh tế nhà máy 62.2 Thiết kế nhà máy 62.2.1 Tổng mặt bằng nhà máy 62.2.2 Bố trí dây chuyền sản xuất 82.3 Tổ chức nhà máy 92.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất trong nhà máy 9a. Sơ đồ bộ máy quản lý 9b. Chức nâng, nhiệm vụ các phòng ban 9CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT 12 3.1 Qui trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông lạnh. 123.1.1 Yêu cầu về nguyên liệu 133.2 Thuyết minh qui trình 143.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu 143.2.2 Xử lý sơ bộ 143.2.3 Fillet 143.2.4 Rửa 1 153.2.5 Lạng da 153.2.6 Sửa cá 153.2.7 Rửa 2 163.2.8 Kiểm ký sinh trùng 163.2.9 Rửa 3 163.2.10 Xử lý phụ gia 173.2.11 Công đoạn phân cỡ 183.2.12 Cân - rửa 4 183.2.13 Xếp khuôn 183.2.14 Chờ đông 193.2.15 Cấp đông 193.2.16 Tách khuôn mạ băng 203.2.17 Hút chân không 213.2.18 Bao gói ghi nhãn 213.2.19 Bảo quản thành phẩm 213.3 Yêu cầu kỹ thuật thành phẩm 223.3.1 Chỉ tiêu vật lý của sản phẩm 223.3.2 Chỉ tiêu hóa học của sản phẩm 233.3.3 Chỉ tiêu vi sinh vật của sản phẩm 233.4 Các thiết bị sử dụng trong sản xuất 243.4.1 Máy lạng da 243.4.2 Cấu tạo gồm có 2 bộ phận chính 243.4.3 Nguyên lý hoạt động và vận hành 243.5 Máy phân cỡ 253.5.1 Thông số kỹ thuật 263.5.2 Nguyên lý hoạt động và vận hành 273.6 Máy ngâm quay 273.6.1 Nguyên tắc hoạt động và vận hành 283.6.2 Ưu điểm và nhược điểm của thiết bị 283.7 Thiết bị cấp đông 293.7.1 Tủ đông gió (Air-Blast Freezer) 29a. Thông số kỹ thuật 30b. Nguyên lý cấp đông 30c. Tính nâng 303.7.2 Tủ đông tiếp xúc (Contact Freezer) 31a. Thông số kỹ thuật 31b. Nguyên lý cấp đông 32c. Tính nâng 323.7.3 Băng chuyền cấp đông siêu tốc 32a. Thông số kỹ thuật 33b. Nguyên lý cấp đông 33c. Tính nâng thiết bị 34d. Đặc tính thiết bị 343.8 Máy niền dây 353.8.1 Thông số kỹ thuật 353.8.2 Nguyên lý hoạt động 353.9 Máy hút chân không 363.9.1 Nguyên lý hoạt động và vận hành 373.10 Các máy nén lạnh 373.10.1 Máy nén piston một cấp nén 373.10.2 Máy nén piston hai cấp nén 38CHƯƠNG IV ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT THU HỒI SẢN PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH 404.1 Phương tiện và phương pháp làm thí nghiệm 404.1.1 Phương tiện thí nghiệm 404.1.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 404.2 Kết quả thảo luận 414.2.1 Các công đoạn sản xuất chính của cá sản phẩm cá fillet đông lạnh 414.2.2 Hiệu suất thu hồi của các công đoạn chế biến cá tra fillet đông lạnh 41a. Hiệu suất thu hồi của công đoạn xử lý sơ bộ 41b. Hiệu suất thu hồi của công đoạn fillet 42c. Hiệu suất thu hồi của công đoạn lạng da 43d. Hiệu suất thu hồi của công đoạn sửa cá 44e. Hiệu suất thu hồi của công đoạn quay tăng trọng 45f. Hiệu suất thu hồi của công đoạn cấp đông 474.2.3 Đánh giá hiệu suất thu hồi tổng thể 48CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 515.1 Hiệu suất thu hồi sản phẩm 515.2 Đề nghị 52TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

MỤC LỤC

Đề tài nghiên cứu i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh sách hình vii

Danh sách bảng viii

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1

CHƯƠNG II KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO-DOCIFISH 2

2.1 Giới thiệu về nhà máy 2

2.1.1 Những nét chính về lịch sử phát triển của nhà máy 2

2.1.2 Qui mô sản xuất của nhà máy 3

2.1.3 Nâng suất sản xuất của nhà máy 4

2.1.4 Các sản phẩm chính và phụ của nhà máy 4

2.1.5 Vị trí kinh tế nhà máy 6

2.2 Thiết kế nhà máy 6

2.2.1 Tổng mặt bằng nhà máy 6

2.2.2 Bố trí dây chuyền sản xuất 8

2.3 Tổ chức nhà máy 9

2.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất trong nhà máy 9

a. Sơ đồ bộ máy quản lý 9

b. Chức nâng, nhiệm vụ các phòng ban 9

CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT 12

3.1 Qui trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông lạnh. 12

3.1.1 Yêu cầu về nguyên liệu 13

3.2 Thuyết minh qui trình 14

3.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu 14

3.2.2 Xử lý sơ bộ 14

3.2.3 Fillet 14

3.2.4 Rửa 1 15

3.2.5 Lạng da 15

3.2.6 Sửa cá 15

3.2.7 Rửa 2 16

3.2.8 Kiểm ký sinh trùng 16

3.2.9 Rửa 3 16

3.2.10 Xử lý phụ gia 17

3.2.11 Công đoạn phân cỡ 18

3.2.12 Cân - rửa 4 18

3.2.13 Xếp khuôn 18

3.2.14 Chờ đông 19

3.2.15 Cấp đông 19

3.2.16 Tách khuôn mạ băng 20

3.2.17 Hút chân không 21

3.2.18 Bao gói ghi nhãn 21

3.2.19 Bảo quản thành phẩm 21

3.3 Yêu cầu kỹ thuật thành phẩm 22

3.3.1 Chỉ tiêu vật lý của sản phẩm 22

3.3.2 Chỉ tiêu hóa học của sản phẩm 23

3.3.3 Chỉ tiêu vi sinh vật của sản phẩm 23

3.4 Các thiết bị sử dụng trong sản xuất 24

3.4.1 Máy lạng da 24

3.4.2 Cấu tạo gồm có 2 bộ phận chính 24

3.4.3 Nguyên lý hoạt động và vận hành 24

3.5 Máy phân cỡ 25

3.5.1 Thông số kỹ thuật 26

3.5.2 Nguyên lý hoạt động và vận hành 27

3.6 Máy ngâm quay 27

3.6.1 Nguyên tắc hoạt động và vận hành 28

3.6.2 Ưu điểm và nhược điểm của thiết bị 28

3.7 Thiết bị cấp đông 29

3.7.1 Tủ đông gió (Air-Blast Freezer) 29

a. Thông số kỹ thuật 30

b. Nguyên lý cấp đông 30

c. Tính nâng 30

3.7.2 Tủ đông tiếp xúc (Contact Freezer) 31

a. Thông số kỹ thuật 31

b. Nguyên lý cấp đông 32

c. Tính nâng 32

3.7.3 Băng chuyền cấp đông siêu tốc 32

a. Thông số kỹ thuật 33

b. Nguyên lý cấp đông 33

c. Tính nâng thiết bị 34

d. Đặc tính thiết bị 34

3.8 Máy niền dây 35

3.8.1 Thông số kỹ thuật 35

3.8.2 Nguyên lý hoạt động 35

3.9 Máy hút chân không 36

3.9.1 Nguyên lý hoạt động và vận hành 37

3.10 Các máy nén lạnh 37

3.10.1 Máy nén piston một cấp nén 37

3.10.2 Máy nén piston hai cấp nén 38

CHƯƠNG IV ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT THU HỒI SẢN PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH 40

4.1 Phương tiện và phương pháp làm thí nghiệm 40

4.1.1 Phương tiện thí nghiệm 40

4.1.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 40

4.2 Kết quả thảo luận 41

4.2.1 Các công đoạn sản xuất chính của cá sản phẩm cá fillet đông lạnh 41

4.2.2 Hiệu suất thu hồi của các công đoạn chế biến cá tra fillet đông lạnh 41

a. Hiệu suất thu hồi của công đoạn xử lý sơ bộ 41

b. Hiệu suất thu hồi của công đoạn fillet 42

c. Hiệu suất thu hồi của công đoạn lạng da 43

d. Hiệu suất thu hồi của công đoạn sửa cá 44

e. Hiệu suất thu hồi của công đoạn quay tăng trọng 45

f. Hiệu suất thu hồi của công đoạn cấp đông 47

4.2.3 Đánh giá hiệu suất thu hồi tổng thể 48

CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51

5.1 Hiệu suất thu hồi sản phẩm 51

5.2 Đề nghị 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY