Luận văn Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty khóa Minh Khai

MỤC LỤC CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ . . 2 1. Khái niệm tiêu thụ . 2 2. Ý nghĩa của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá . 2 3. Các phương thức tiêu thụ . 2 3.1 Phương thức tiêu thụ trực tiếp . 3 3.2.Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận . 3 3.3.Phương thức bán hàng ký gửi , đại lý 3 3.4.Phương thức bán hàng trả góp . 4 4. Khái niệm về doanh thu 4 5.Khái niệm xác định kết quả bán hàng . 5 II. NỘI DUNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 6 1.Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 6 1.1.Hạch toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp . 8 1.2.Hạch toán bán hàng theo phương thức gửi bán 9 1.3.Hạch toán bán hàng theo phương thức trả góp ,trả chậm . 10 1.4.Hạch toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi 10 2. HẠCH TOÁN BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP KKTX-THUẾ GTGT TRỰC TIẾP HOẶC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT . 12 3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ . 13 4.KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 13 4.1.Hạch toán chi phí bán hàng 13 4.2.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 13 4.3.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ . 13 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI . 15 I.Tổng quan về Công ty Khoá Minh khai . 15 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Khóa Minh Khai . 15 2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty 15 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 15 2.2.Cơ cấu tổ chức sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm . 17 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI . 18 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy KT và công tác KT tại C.ty Khoá Minh Khai 18 1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty . 18 1.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 20 2.Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả riêu thụ ở Công ty Khóa Minh Khai . 21 2.1.Đặc điểm thành phẩm và phương thức tiêu thụ thành phẩm ở Công ty . 21 2.2.Công tác kế toán thành phẩm ở Công ty Khóa Minh Khai . 23 2.2.1.Tính giá thành thành phẩm . 23 2.2.2.Chứng từ kế toán sử dụng 23 2.2.3 Kế toán chi tiết thành phẩm 25 2.2.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm . 28 2.3.Kế toán doanh thu tiêu thu thành phẩm tại Công ty . 29 2.4.Kế toán các khoản phải thu 32 2.5 . Kế toán giá vốn hàng bán . 32 2.6 . Kế toán chi phí bán hàng . 35 2.7. Kế toán chi phí QLDN . 35 2.8. Kế toán xác định kết quả kinhdoanh 36 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KQ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI . 37 1. Nhận xét tình hình tiêu thụ thành phẩm của Công ty Khoá Minh Khai . 37 2. Nhận xét về công tác kế toán 37 2.1.Những ưu điểm trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty . 38 2.2. Một số hạn chế về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Khoá Minh khai . 38 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty Khoá Minh Khai . 39 KẾT LUẬN 43

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC

ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ . . 2

1. Khái niệm tiêu thụ . 2

2. Ý nghĩa của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá . 2

3. Các phương thức tiêu thụ . 2

3.1 Phương thức tiêu thụ trực tiếp . 3

3.2.Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận . 3

3.3.Phương thức bán hàng ký gửi , đại lý 3

3.4.Phương thức bán hàng trả góp . 4

4. Khái niệm về doanh thu 4

5.Khái niệm xác định kết quả bán hàng . 5

II. NỘI DUNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 6

1.Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 6

1.1.Hạch toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp . 8

1.2.Hạch toán bán hàng theo phương thức gửi bán 9

1.3.Hạch toán bán hàng theo phương thức trả góp ,trả chậm . 10

1.4.Hạch toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi 10

2. HẠCH TOÁN BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP KKTX-THUẾ GTGT TRỰC TIẾP HOẶC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT . 12

3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ . 13

4.KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 13

4.1.Hạch toán chi phí bán hàng 13

4.2.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 13

4.3.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ . 13

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI . 15

I.Tổng quan về Công ty Khoá Minh khai . 15

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Khóa Minh Khai . 15

2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty 15

2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 15

2.2.Cơ cấu tổ chức sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm . 17

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI . 18

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy KT và công tác KT tại C.ty Khoá Minh Khai 18

1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty . 18

1.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 20

2.Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả riêu thụ ở Công ty Khóa Minh Khai . 21

2.1.Đặc điểm thành phẩm và phương thức tiêu thụ thành phẩm ở Công ty . 21

2.2.Công tác kế toán thành phẩm ở Công ty Khóa Minh Khai . 23

2.2.1.Tính giá thành thành phẩm . 23

2.2.2.Chứng từ kế toán sử dụng 23

2.2.3 Kế toán chi tiết thành phẩm 25

2.2.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm . 28

2.3.Kế toán doanh thu tiêu thu thành phẩm tại Công ty . 29

2.4.Kế toán các khoản phải thu 32

2.5 . Kế toán giá vốn hàng bán . 32

2.6 . Kế toán chi phí bán hàng . 35

2.7. Kế toán chi phí QLDN . 35

2.8. Kế toán xác định kết quả kinhdoanh 36

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KQ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI . 37

1. Nhận xét tình hình tiêu thụ thành phẩm của Công ty Khoá Minh Khai . 37

2. Nhận xét về công tác kế toán 37

2.1.Những ưu điểm trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty . 38

2.2. Một số hạn chế về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Khoá Minh khai . 38

3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty Khoá Minh Khai . 39

KẾT LUẬN 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY