Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH liên doanh công nghệ thực phẩm An Thái

MỤC LỤC œœœTrang Phần mở đầu . 1 1. Lý do chọn đềtài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 2 3. Nội dung nghiên cứu . 3 4. Phương pháp nghiên cứu . 3 5. Phạm vi nghiên cứu . 3 Phần nội dung . 4 Chương 1: Cơsởlý luận . 5 1.1. Những nội dung cơbản vềchi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 5 1.1.1. Chi phí sản xuất . 5 1.1.1.1. Khái niệm . 5 1.1.1.2. Phân loại . 5 1.1.1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động . 5 1.1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệvới thời kỳ. 7 1.1.1.2.3. Phân loại chi phí theo phạm vi sửdụng và vai trò của chi phí trong quá trình sản xuất . 8 1.1.1.2.4. Phân loại chi phí theo các tiêu thức khác . 8 1.1.2. Giá thành sản phẩm . 9 1.1.2.1. Khái niệm . 9 1.1.2.2. Phân loại . 9 1.1.3. Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9 1.2. Nội dung kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 10 1.2.1. Tập hợp chi phí sản xuất . 10 1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 10 1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 10 1.2.2. Tổng hợp chi phí sản xuất . 11 1.2.3. Đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành . 12 1.2.4. Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ. 12 1.2.4.1. Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳtheo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 12 1.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳtheo sản lượng hoàn thành tương đương . 12 1.2.4.3. Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳtheo giá thành kếhoạch . 13 1.2.5. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 13 1.2.5.1. Phương pháp giản đơn . 13 1.2.5.2. Phương pháp hệsố. 14 1.2.5.3. Phương pháp tỷlệ. 14 1.2.5.4. Phương pháp loại trừgiá trịsản phẩm phụ. 14 1.2.5.5. Phương pháp tính giá thành theo quy trình sản xuất . 14 1.2.5.5.1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kết chuyển song song . 15 1.2.5.5.2. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kết chuyển tuần tựtừng khoản mục . 15 Chương 2: Công ty TNHH LiênDoanh Công NghệThực Phẩm An Thái . 17 2.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 17 2.2. Ngành, nghềkinh doanh . 18 2.3. Phạm vi kinh doanh . 19 2.4. Thịtrường mì ăn liền . 21 2.5. Cơcấu tổchức . 22 2.5.1. Sơ đồtổchức . 22 2.5.2. Sơlược chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn các bộphận . 23 2.6.Tình hình kinh doanh những năn gần đây . 26 Chương 3: Công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh Công NghệThực Phẩm An Thái . 293.1. Các bộphận liên quan trực tiếp đến việc tính giá thành sản phẩm . 29 3.1.1. Bộphận sản xuất . 29 3.1.2. Bộphận kếtoán . 33 3.1.2.1. Cơcấu tổchức . 33 3.1.2.2. Tổchức bộmáy kếtoán . 33 3.1.2.3. Công tác kếtoán . 34 3.2. Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 35 3.2.1. Sốlượng sản phẩm sản xuất trong tháng 12/2003 . 35 3.2.2. Kếtoán nguyên liệu trực tiếp . 35 3.2.2.1. Hệthống kho nguyên liệu sản xuất và giá trịxuất kho trong tháng 12/2003 . 36 3.2.2.2. Kếtoán chi phínguyên liệu trực tiếp . 38 3.2.3. Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp . 46 3.2.4. Kếtoán chi phí sản xuất chung . 47 3.2.5. Kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 49 3.2.5.1. Tài khoản 154 (Chi phí sản xuất dỡdang) của Công ty . 49 3.2.5.2. Kết chuyển chi phí sản xuất vào TK 154 đểtính giá thành sản phẩm . 49 3.2.5.3. Tính giá thành đơn vịtừng loại sản phẩm . 52 3.2.6. Phếphẩm . 52 3.3. Phân tích một số điểm khác tiêu biểu trong công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 53 3.3.1. Kếtoán chi phí nguyên liệu trực tiếp . 53 3.3.2. Giá trịthu hồi phếphẩm . 56 3.3.3. Kếtoán nguyên vật liệu nhập kho . 57 Chương 4: Một sốbiện pháp hoàn thiện công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 584.1. Một sốbiện pháp hoàn thiện công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 58 4.1.1. Kếtoán chi phí nguyên liệu đầu vào . 58 4.1.2. Kếtoán chi phí nguyên liệu trực tiếp . 59 4.1.3. Ứng dụng công nghệthông tin phục vụcông tác kếtoán doanh nghiệp . 60 4.2. Một sốbiện pháp khác . 61 4.3. Một sốthông tin tham khảo . 62 Phần kết luận . 64 I.KẾT LUẬN . 64 II.KIẾN NGHỊ. 64 Phần phụ đính . 65 Phụlục Tài liệu tham khảo DANH MỤC BIỂU ĐỒVÀ BIỂU BẢNG

MỤC LỤC

œœœ

Trang

Phần mở đầu . 1

1. Lý do chọn đềtài . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu . 2

3. Nội dung nghiên cứu . 3

4. Phương pháp nghiên cứu . 3

5. Phạm vi nghiên cứu . 3

Phần nội dung . 4

Chương 1: Cơsởlý luận . 5

1.1. Những nội dung cơbản vềchi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 5

1.1.1. Chi phí sản xuất . 5

1.1.1.1. Khái niệm . 5

1.1.1.2. Phân loại . 5

1.1.1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động . 5

1.1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệvới thời kỳ. 7

1.1.1.2.3. Phân loại chi phí theo phạm vi sửdụng

và vai trò của chi phí trong quá trình sản xuất . 8

1.1.1.2.4. Phân loại chi phí theo các tiêu thức khác . 8

1.1.2. Giá thành sản phẩm . 9

1.1.2.1. Khái niệm . 9

1.1.2.2. Phân loại . 9

1.1.3. Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9

1.2. Nội dung kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 10

1.2.1. Tập hợp chi phí sản xuất . 10

1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 10

1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 10

1.2.2. Tổng hợp chi phí sản xuất . 11

1.2.3. Đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành . 12

1.2.4. Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ. 12

1.2.4.1. Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ

theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 12

1.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ

theo sản lượng hoàn thành tương đương . 12

1.2.4.3. Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ

theo giá thành kếhoạch . 13

1.2.5. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 13

1.2.5.1. Phương pháp giản đơn . 13

1.2.5.2. Phương pháp hệsố. 14

1.2.5.3. Phương pháp tỷlệ. 14

1.2.5.4. Phương pháp loại trừgiá trịsản phẩm phụ. 14

1.2.5.5. Phương pháp tính giá thành theo quy trình sản xuất . 14

1.2.5.5.1. Tính giá thành sản phẩm

theo phương pháp kết chuyển song song . 15

1.2.5.5.2. Tính giá thành sản phẩm

theo phương pháp kết chuyển tuần tựtừng khoản mục . 15

Chương 2: Công ty TNHH LiênDoanh Công NghệThực Phẩm An Thái . 17

2.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 17

2.2. Ngành, nghềkinh doanh . 18

2.3. Phạm vi kinh doanh . 19

2.4. Thịtrường mì ăn liền . 21

2.5. Cơcấu tổchức . 22

2.5.1. Sơ đồtổchức . 22

2.5.2. Sơlược chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn các bộphận . 23

2.6.Tình hình kinh doanh những năn gần đây . 26

Chương 3: Công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

tại Công ty TNHH Liên Doanh Công NghệThực Phẩm An Thái . 29

3.1. Các bộphận liên quan trực tiếp đến việc tính giá thành sản phẩm . 29

3.1.1. Bộphận sản xuất . 29

3.1.2. Bộphận kếtoán . 33

3.1.2.1. Cơcấu tổchức . 33

3.1.2.2. Tổchức bộmáy kếtoán . 33

3.1.2.3. Công tác kếtoán . 34

3.2. Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 35

3.2.1. Sốlượng sản phẩm sản xuất trong tháng 12/2003 . 35

3.2.2. Kếtoán nguyên liệu trực tiếp . 35

3.2.2.1. Hệthống kho nguyên liệu sản xuất

và giá trịxuất kho trong tháng 12/2003 . 36

3.2.2.2. Kếtoán chi phínguyên liệu trực tiếp . 38

3.2.3. Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp . 46

3.2.4. Kếtoán chi phí sản xuất chung . 47

3.2.5. Kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 49

3.2.5.1. Tài khoản 154 (Chi phí sản xuất dỡdang) của Công ty . 49

3.2.5.2. Kết chuyển chi phí sản xuất vào TK 154

đểtính giá thành sản phẩm . 49

3.2.5.3. Tính giá thành đơn vịtừng loại sản phẩm . 52

3.2.6. Phếphẩm . 52

3.3. Phân tích một số điểm khác tiêu biểu trong công tác

kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 53

3.3.1. Kếtoán chi phí nguyên liệu trực tiếp . 53

3.3.2. Giá trịthu hồi phếphẩm . 56

3.3.3. Kếtoán nguyên vật liệu nhập kho . 57

Chương 4: Một sốbiện pháp hoàn thiện công tác

kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 58

4.1. Một sốbiện pháp hoàn thiện công tác

kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 58

4.1.1. Kếtoán chi phí nguyên liệu đầu vào . 58

4.1.2. Kếtoán chi phí nguyên liệu trực tiếp . 59

4.1.3. Ứng dụng công nghệthông tin

phục vụcông tác kếtoán doanh nghiệp . 60

4.2. Một sốbiện pháp khác . 61

4.3. Một sốthông tin tham khảo . 62

Phần kết luận . 64

I.KẾT LUẬN . 64

II.KIẾN NGHỊ. 64

Phần phụ đính . 65

Phụlục

Tài liệu tham khảo

DANH MỤC BIỂU ĐỒVÀ BIỂU BẢNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY