Luận văn Kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao động trong pháp luật Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

VÀ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG. 7

1.1 Khái niệm, vai trò kỷ luật lao động. 7

1.1.1 Khái niệm kỷ luật lao động . 7

1.1.2 Vai trò của kỷ luật lao động 11

1.2 Khái niệm, căn cứ áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động và hậu quả pháp

lý của việc áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động. . .16

1.2.1 Khái niệm trách nhiệm kỷ luật lao động. 16

1.2.2 Căn cứ áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động. 17

1.2.3 Hậu quả pháp lý của việc áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động.20

1.3 Điều chỉnh pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao

động .21

1.3.1 Sự cần thiết điều chỉnh pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ

luật lao động 21

1.3.2 Nội dung pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao động . 23

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

VỀ KỶ LUÂT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 33

2.1 Thực trạng pháp luật về kỷ luật lao động và thực tiễn thực hiện . 33

2.1.1 Thực trạng quy định của pháp luật về kỷ luật lao động 33

2.1.2 Thực tiễn thực hiện pháp luật về kỷ luật lao động. .46

2.2 Thực trạng pháp luật về trách nhiệm kỷ luật lao động và thực tiễn thực

hiện . 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY