Luận văn Hợp tác xã kiểu mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI 6 1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển hợp tác xã kiểu mới 6 1.2. Phát triển hợp tác xã kiểu mới là yêu cầu cấp thiết trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 18 Chương 2: THỰC TRẠNG HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI Ở NGHỆ AN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NAY 40 2.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng đến quá trình đổi mới và phát triển hợp tác xã kiểu mới 40 2.2. Thực trạng hoạt động của hợp tác xã kiểu mới ở Nghệ An từ năm 1996 đến nay 43 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở NGHỆ AN 74 3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển hợp tác xã kiểu mới ở Nghệ An 74 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hợp tác xã kiểu mới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An 80 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI 6

1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển hợp tác xã kiểu mới 6

1.2. Phát triển hợp tác xã kiểu mới là yêu cầu cấp thiết trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 18

Chương 2: THỰC TRẠNG HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI Ở NGHỆ AN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NAY 40

2.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng đến quá trình đổi mới và phát triển hợp tác xã kiểu mới 40

2.2. Thực trạng hoạt động của hợp tác xã kiểu mới ở Nghệ An từ năm 1996 đến nay 43

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở NGHỆ AN 74

3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển hợp tác xã kiểu mới ở Nghệ An 74

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hợp tác xã kiểu mới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An 80

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY