Luận văn Hoàn thiện văn hoá công sở tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU 1

CHƢƠNG I NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ VÀ VĂN HOÁ CÔNG SỞ 4

1.1 Khái niệm về văn hoá 4

1.2 Văn hoá công sở (VHCS) 7

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của công sở 7

1.2.2 Khái niệm về VHCS 7

1.2.3 Tầm quan trong của VHCS 8

1.2.3.1 Tác động tích cực của VHCS 8

1.2.3.2 Tác động tiêu cực của VHCS 9

1.2.4 Nội dung của văn hóa công sở 9

1.2.4.1 Các nhân tố vật chất 9

1.2.4.2 Các nhân tố tinh thần 10

1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến văn hoá công sở 11

1.2.5.1 Các nhân tố môi trƣờng bên ngoài 11

1.2.5.2 Các nhân tố môi trƣờng bên trong 16

1.2.6 Văn bản quy định về thực hiện văn hoá công sở 19

1.3 Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội (BHXH) 24

1.3.1 Nội dung, cơ cấu tổ chức và chức năng của BHXH 24

1.3.2 Một số văn bản quy định về văn hoá công sở của BHXH

Việt Nam 25

1.4 Kết luận chƣơng I 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY