Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. i

LỜI CAM ĐOAN .ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ .vii

DANH MỤC PHỤ LỤC.viii

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu (tính cấp thiết của đề tài). 1

1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 2

1.3. Mục đích nghiên cứu . 6

1.4. Phương pháp nghiên cứu . 6

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

1.6. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu. 7

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 7

1.8. Kết cấu luận văn. 8

CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG

TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU . 9

2.1. Tổng quan về các đơn vị sự nghiệp có thu . 9

2.1.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu . 9

2.1.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu . 11

2.1.3. Đặc điểm hoạt động và đặc điểm quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệpcó thu . 13

2.2. Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu. 18

2.2.1. Khái niệm tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu18

2.2.2. Ý nghĩa và vai trò tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệpcó thu . 19iv

2.2.3. Nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự sự nghiệpcó thu . 20

2.3. Tổ chức kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu . 24

2.3.1.Tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu . 24

2.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu. 36

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ XUẤT

BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT . 45

3.1. Tổng quan về Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật . 45

3.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sựthật . 45

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật . 46

3.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia –Sự thật:. 47

3.1.4. Các chính sách kế toán áp dụng tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia –Sự thât. 52

3.1.5. Đặc điểm quản lý tài chính tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sựthật . 53

3.2. Thực trạng tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sựthật . 60

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại NXB. 61

3.2.2. Thực trạng về hệ thống chứng từ kế toán tại NXB:. 66

3.2.3. Thực trạng tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán . 69

3.2.4. Thực trạng về tổ chức hình thức kế toán và hệ thống sổ sách kế toán: 71

3.2.5. Thực trạng về tổ chức công tác báo cáo kế toán và công khai báo cáo tàichính . 72

3.2.6. Thực trạng về tổ chức công tác kiểm tra kế toán:. 73

3.2.7. Thực trạng tình hình áp dụng tin học vào công tác kế toán: . 74v

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ

CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰTHẬT. 76

4.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốcgia – Sự thật. 76

4.1.1 Những ưu điểm. 76

4.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân . 78

4.2. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốcgia. 81

4.3. Định hướng phát triển của NXB Chính trị quốc gia – Sự thật . 83

4.4 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị

Quốc gia – Sự thật . 84

4.4.1. Hoàn thiện tổ chức kế toán từ NSNN. 84

4.4.2. Hoàn thiện tổ chức kế toán trong hoạt động SXKD . 86

4.5. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 90

KẾT LUẬN. 91

1.Những nội dung nghiên cứu đã thực hiện. 91

2.Những hạn chế trong nghiên cứu . 91

3.Hướng nghiên cứu đề tài trong tương lai. 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 93

PHỤ LỤC. 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY