Luận văn Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng, thanh toán tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN 3I. Khái quát chung về chu trình mua hàng - thanh toán 3II. Kế toán chu trình mua hàng - thanh toán 62.1. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 62.2. Quy trình tổ chức chứng từ mua vào và thanh toán 8III. Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 93.1. Khái quát về thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 93.1.1. Khái niệm kiểm tra chi tiết 93.1.2. Đặc điểm của kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 133.1.3. Vai trò của kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 143.2. Kiểm tra chi tiết chu trình mua hàng - thanh toán 173.2.1. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết 183.2.2. Lựa chọn các khoản mục để kiểm tra chi tiết 263.2.3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật kiểm tra chi tiết trên các khoản mục đã chọn. 273.2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra chi tiết và xử lý chênh lệch kiểm toán 31CHƯƠNG 2THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC 33I. giới thiệu chung về công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 331.1. Quá trình thành lập và phát triển 331.2. Các dịch vụ AASC cung cấp 351.2.1. Dịch vụ kiểm toán 351.2.2. Dịch vụ kế toán 361.2.3. Dịch vụ tư vấn tài chính và quản trị kinh doanh 361.2.4. Dịch vụ công nghệ thông tin 361.2.5. Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng 371.2.6. Dịch vụ tư vấn thuế 371.3. Các khách hàng chủ yếu 381.4. Tổ chức bộ máy quản lý và việc phân công phân nhiệm trong Công ty 38II. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện 412.1. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết chu trình mua hàng - thanh toán 412.2. Lựa chọn các khoản mục để kiểm tra chi tiết 472.3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật kiểm tra chi tiết trên các khoản mục đã chọn 512.3.1. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết TK 331, TK 336 512.3.2. Kiểm tra chi tiết TK hàng tồn kho 622.3.3. Kiểm tra chi tiết thuế GTGT đầu vào và thuế nhập khẩu 692.4. Đánh giá kết quả kiểm tra chi tiết và xử lý chênh lệch kiểm toán 75CHƯƠNG IIIMỘT VÀI NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN. 79I. Nhận xét chung về hoạt động kiểm toán của Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán. 792.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán 812.2. Những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán tại AASC 822.2.1. Về phương pháp chọn mẫu 832.2.2. Về việc sử dụng bảng kê xác minh và bảng kê chênh lệch 842.2.3. Về những chênh lệch phát hiện trong kiểm toán 842.2.4. Vấn đề ghi chép của KTV 85KẾT LUẬN 87

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN 3

I. Khái quát chung về chu trình mua hàng - thanh toán 3

II. Kế toán chu trình mua hàng - thanh toán 6

2.1. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 6

2.2. Quy trình tổ chức chứng từ mua vào và thanh toán 8

III. Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

3.1. Khái quát về thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

3.1.1. Khái niệm kiểm tra chi tiết 9

3.1.2. Đặc điểm của kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 13

3.1.3. Vai trò của kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 14

3.2. Kiểm tra chi tiết chu trình mua hàng - thanh toán 17

3.2.1. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết 18

3.2.2. Lựa chọn các khoản mục để kiểm tra chi tiết 26

3.2.3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật kiểm tra chi tiết trên các khoản mục đã chọn. 27

3.2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra chi tiết và xử lý chênh lệch kiểm toán 31

CHƯƠNG 2

THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC 33

I. giới thiệu chung về công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 33

1.1. Quá trình thành lập và phát triển 33

1.2. Các dịch vụ AASC cung cấp 35

1.2.1. Dịch vụ kiểm toán 35

1.2.2. Dịch vụ kế toán 36

1.2.3. Dịch vụ tư vấn tài chính và quản trị kinh doanh 36

1.2.4. Dịch vụ công nghệ thông tin 36

1.2.5. Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng 37

1.2.6. Dịch vụ tư vấn thuế 37

1.3. Các khách hàng chủ yếu 38

1.4. Tổ chức bộ máy quản lý và việc phân công phân nhiệm trong Công ty 38

II. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện 41

2.1. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết chu trình mua hàng - thanh toán 41

2.2. Lựa chọn các khoản mục để kiểm tra chi tiết 47

2.3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật kiểm tra chi tiết trên các khoản mục đã chọn 51

2.3.1. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết TK 331, TK 336 51

2.3.2. Kiểm tra chi tiết TK hàng tồn kho 62

2.3.3. Kiểm tra chi tiết thuế GTGT đầu vào và thuế nhập khẩu 69

2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra chi tiết và xử lý chênh lệch kiểm toán 75

CHƯƠNG III

MỘT VÀI NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN. 79

I. Nhận xét chung về hoạt động kiểm toán của Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán. 79

2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán 81

2.2. Những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán tại AASC 82

2.2.1. Về phương pháp chọn mẫu 83

2.2.2. Về việc sử dụng bảng kê xác minh và bảng kê chênh lệch 84

2.2.3. Về những chênh lệch phát hiện trong kiểm toán 84

2.2.4. Vấn đề ghi chép của KTV 85

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY