Luận văn Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán thực hiện

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 3

1.1. Khoản mục TSCĐ với vấn đề kiểm toán 3

1.1.1. Đặc điểm của TSCĐ 3

1.1.2. Nguyên tắc quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp 3

1.1.3. Vai trò của khoản mục TSCĐ trong doanh nghiệp 3

1.1.4. Phân loại TSCĐ 3

1.1.4.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện 3

1.1.4.2. Phân loại theo quyền sở hữu TSCĐ 3

1.1.4.3. Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng 3

1.1.5. Tính giá TSCĐ 3

1.1.5.1. Nguyên giá của TSCĐ 3

1.1.5.2. Giá trị hao mòn và khấu hao TSCĐ 3

1.1.5.3. Giá trị còn lại của TSCĐ 3

1.1.6. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ 3

1.1.6.1. Chứng từ theo dõi TSCĐ 3

1.1.6.2. Tài khoản sử dụng 3

1.1.6.3. Hạch toán TSCĐ 3

1.2. Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC . 3

1.2.1. Vai trò kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC 3

1.2.2. Mục tiêu kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC 3

1.2.2. Quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ 3

1.2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán 3

1.2.2.2. Thực hiện kiểm toán 3

1.2.2.3. Kết thúc kiểm toán 3

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TY AASC 3

2.1. Tổng quan về Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán 3

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

2.1.1.1. Các giai đoạn phát triển của Công ty AASC 3

2.1.1.2. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 3

2.1.1.3. Đặc điểm về kết quả kinh doanh của đơn vị trong những năm gần đây 3

2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị. 3

2.1.2.1. Khái quát về tổ chức quản lý của đơn vị 3

2.1.2.2. Mô hình chung 3

2.1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống kinh doanh 3

2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty. 3

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 3

2.1.4.2. Tổ chức công tác kế toán. 3

2.1.5 Đặc điểm tổ chức kiểm toán tại đơn vị. 3

2.1.5.1. Đặc điểm về quy trình kiểm toán. 3

2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán. 3

2.1.5.3. Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng. 3

2.2. Quy trình kiểm toán TSCĐ tại AASC 3

2.2.1. Tiếp cận khách hàng và thỏa thuận hợp đồng kiểm toán 3

2.2.2. Chuẩn bị kiểm toán 3

2.2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 3

2.2.2.2. Thiết kế chương trình kiểm toán 3

2.2.3. Thực hiện kiểm toán 3

2.2.3.1. Thủ tục phân tích 3

2.2.2.2. Thủ tục kiểm tra chi tiết 3

2.2.3.3. Tổng hợp các bút toán điều chỉnh phần hành kiểm toán TSCĐ 3

2.2.4. Kết thúc kiểm toán 3

2.2.4.1. Soát xét giấy tờ làm việc của kiểm toán viên 3

2.2.4.2. Xem xét các sự kiện sau ngày lập BCTC 3

2.2.4.3. Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý 3

2.3. So sánh việc thực hiện kiểm toán TSCĐ giữa hai khách hàng ABC và XYZ 3

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ TẠI AASC 3

3.1. Đánh giá 3

3.1.1. Đánh giá về quy trình kiểm toán của AASC 3

3.1.1.1. Ưu điểm 3

Nhược điểm 3

3.1.2. Đánh giá về quy trình kiểm toán TSCĐ của AASC 3

3.1.2.1. Ưu điểm 3

3.1.2.2. Nhược điểm 3

3.2. Kiến nghị 3

3.2.1. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán của AASC 3

3.2.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY