Luận văn Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc là Thăng Long

MỤC LỤC

DANH MỤC Sơ ĐÒ. BÂNG BẼƯ

LỜI MỞ ĐÀU 6

CHƯƠNG 1: Cơ só LÝ LUẬN CHUNG VỂ TIÊN LƯƠNG VẢ QUY CHỂ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 7

1.1. Cơ sở lý luận về tiền lương 7

1.1.1. Khái niệm vã bân chât của tiên lương 7

1.1.2. Khái niệm, yêu cầu và các nguyên tắc cơ bản cùa tô chức tiền lương 9

1.2. Cơ sở lý luận về quy chế ữã lương 14

1.2.1. Khái niệm quy chê ơả lương 14

1.2.2. Cân cứ và nguyên tãc xây dựng quy chê trà lương 14

1.2.2.1. Cãn cứ xây dựng quy chê trả lương 14

1.2.2.2. Các nguyên tắc xây dựng quy chế ưả lương 15

1.2.3. Quy trinh xây dựng quy chê trã lương 16

1.2.4. Nội dung cùa quy chê ữã lương 17

1.2.4.1. Những quy định chung 18

1.2.4.2. Quỳ tiền lương và sữ dụng qưỳ tiền lương 18

1.2.4.3. Phân phôi quỳ tiên lương 20

1.2.4.4. Tỏ chức thực hiện 21

1.2.4.5. Điều khoản thi hành 22

1.2.5. Vai ữỏ của quy chê ưã lương trong doanh nghiệp 22

1.2.5.1. Đôi vói doanh nghiệp 22

1.2.5.2. Đỏi với người lao động 23

1.2.5.3. Đỏi với Nhã nước 24

1.2.6. Các nhân tố ãnh hưõng đến quy chế trá lương ưong doanh nghiệp 24

1.2.6.1. Điều kiện, đặc diêm sân xuất kinh doanh của doanh nghiệp 24

1.2.6.2. Hiệu quã sân xuât kinh doanh của doanh nghiệp 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY