Luận văn Hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần may Sông Hồng Nam Định

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . IV

DANH MỤC BẢNG.V

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . VI

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG

DOANH NGHIỆP. 8

1.1.Một số khái niệm. 8

1.1.1. Khái niệm tiền lương. 8

1.1.2. Khái niệm quy chế trả lương. . 11

1.2.Nội dung cơ bản quy chế trả lương trong doanh nghiệp. 12

1.2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương [13, Tr.453-454] . 12

1.2.2. Nguyên tắc trả lương [13, Tr.456]. 13

1.2.3. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương. . 18

1.2.4. Phân phối quỹ tiền lương. . 19

1.2.5. Tổ chức thực hiện quy chế trả lương. . 22

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến quy chế trả lương . 22

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài Doanh nghiệp. . 22

1.3.2. Các nhân tố bên trong của Doanh nghiệp. . 24

1.4.Kinh nghiệm xây dựng quy chế trả lương của một số đơn vị . 27

1.4.1. Công ty cổ phần may Chiến Thắng. . 27

1.4.2. Công ty May 10. . 29

1.4.3. Công ty May Phù Đổng. 30II

1.4.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Công ty cổ phần may Sông Hồng NamĐịnh . 31

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH . 33

2.1.Tổng quan về Công ty cổ phần may Sông Hồng Nam Định. 33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 33

2.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Sông Hồng. . 35

2.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty. . 35

2.1.4. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty. 36

2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến quy chế trả lương tại Công ty cổ phần May

Sông Hồng Nam Định . 39

2.2.1. Các nhân tố bên ngoài Công ty. 39

2.2.2. Các nhân tố bên trong của Công ty. 41

2.3. Phân tích thực trạng quy chế trả lương tại Công ty cổ phần May SôngHồng Nam Định . 49

2.3.1. Phân tích căn cứ xây dựng quy chế trả lương. . 49

2.3.2. Phân tích việc thực hiện các nguyên tắc trả lương. . 50

2.3.3. Xác định nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương. 53

2.3.4. Phân phối quỹ tiền lương. . 55

2.3.5. Tổ chức thực hiện quy chế trả lương. . 68

2.4.Những kết luận rứt ra từ thực trạng quy chế trả lương tại Công ty cổ phần

May Sông Hồng Nam Định. 68

2.4.1. Những mặt đạt được. 68

2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân. 69III

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH. 72

3.1.Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần May Sông Hồng

Nam Định đến năm 2020 . 72

3.2.Phương hướng hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty cổ phần May

Sông Hồng Nam Định trong thời gian tới. 73

3.3.Một số giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty cổ phần May

Sông Hồng Nam Định . 74

3.3.1. Hoàn thiện căn cứ xây dựng quy chế trả lương. 74

3.3.2. Hoàn thiện việc sử dụng quỹ tiền lương. . 75

3.3.3. Hoàn thiện công tác định mức lao động. 76

3.3.4. Hoàn thiện công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm. . 79

3.3.5. Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả hoàn thành công việc. 79

3.3.6. Hoàn thiện hệ thống bảng lương chức danh công việc tại Công ty. 85

3.3.7. Hoàn thiện hình thức chi trả lương cho lao động khối văn phòng và phụcvụ . 88

3.3.8. Hoàn thiện các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện quy

chế trả lương. 90

KẾT LUẬN . 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 93

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY