Luận văn Hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn. ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục những từ viết tắt . iv

Danh mục các bảng biểu.v

Danh mục các sơ đồ. vii

Danh mục biểu đồ . viii

Mục lục . ix

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

4. Phương pháp nghiên cứu .2

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.8

1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ.8

1.1.1. Khái niệm về thuế .8

1.1.2. Đặc điểm của thuế.9

1.1.3. Chức năng và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường .10

1.1.3.1. Chức năng của thuế.10

1.1.3.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.13

1.1.4. Phân loại thuế.14

1.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG .17

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế giá trị gia tăng .17

1.2.1.1. Khái niệm về thuế giá trị gia tăng.17

1.2.1.2. Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng .17

1.2.1.3. Vai trò của thuế giá trị gia tăng.18

1.2.2. Nội dung cơ bản của luật thuế giá trị gia tăng .19

1.2.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng.19

1.2.2.2. Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng .20

1.2.3. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.20

1.2.3.1. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là: giá tính thuế và thuế suất.20

1.2.3.2. Phương pháp tính thuế .22

1.3. QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG .23

1.3.1. Khái niệm quản lý thuế.23

1.3.2. Nội dung và quy trình quản lý thu thuế giá trị gia tăng.23

1.3.2.1. Nội dung quản lý thuế giá trị gia tăng .23

1.3.2.2.Quy trình quản lý thu thuế theo chức năng đối với các doanh nghiệp .24

1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ

GIÁ TRỊ GIA TĂNG.27

1.4.1. Hệ thống chính sách, pháp luật thuế .27

1.4.2. Sự tuân thủ của doanh nghiệp về việc đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế và

kế toán thuế.27

1.4.3. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và phổ biến chính sách thuế.28

1.4.4. Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng .28

1.4.5. Công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước.28

1.4.6. Công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế.29

1.5. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THUẾ GTGT CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

VÀ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA .30

1.5.1. Một số nước trên Thế giới .30

1.5.1.1. Thuế giá trị gia tăng ở Indonesia .30

1.5.1.2. Thuế giá trị gia tăng ở Anh.31

1.5.2. Công tác quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam trong thời gian qua.33

1.5.3. Những bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng thuế giá trị gia tăng ở các nước .33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ

THỊ XÃ HƯƠNG THUỶGIAI ĐOẠN 2008 -2010. 36

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ .36

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.36

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.36

2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động.36

2.1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế của Thị xã Hương Thủy.37

2.2. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY .40

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển .40

2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy .41

2.2.3. Chức năng nhiệm vụ .42

2.2.4. Tình hình phân bổ cán bộ công chức tại Chi cục thuế Thị xã Hương Thủy.43

2.2.4.1. Phân theo trình độ.43

2.2.4.2. Phân theo nhiệm vụ công tác .45

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI

CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ

THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ .45

2.3.1. Khái quát tình hình của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thị xã

Hương Thủy.45

2.3.2. Tình hình doanh nghiệp đăng ký, kê khai, nộp thuế.46

2.3.3. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và phổ biến chính sách thuế.47

2.3.4. Tình hình nộp thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi

cục thuế Thị xã Hương Thủy.49

2.3.5. Công tác quản lý thu nộp và quản lý nợ thuế .51

2.3.5.1. Công tác quản lý thu nộp thuế .51

2.3.5.2. Công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế.52

2.3.6. Công tác thanh tra, kiểm tra.54

2.3.6.1. Công tác kiểm tra thuế tại cơ quan thuế .54

2.3.6.2.Công tác kiểm tra thuế tại tru sở người nộp thuế.55

2.3.7. Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng .57

2.4. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUẾ VỀ QUẢN

LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC

DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY.58

2.4.1. Thiết kế bảng hỏi .58

2.4.2. Thiết kế mẫu .59

2.4.3. Thông tin tổng hợp về mẫu khảo sát.59

2.4.3.1. Thông tin về cán bộ công chức thuế .59

2.4.3.2. Thông tin về các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn.62

2.4.4. Kết quả khảo sát.63

2.4.4.1. Đánh giá chung của doanh nghiệp và cán bộ công chức thuế về công tác quản lý

thu thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế Thị xã Hương Thủy .63

2.4.4.2. Đánh giá của doanh nghiệp về công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng .68

2.4.4.3. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng .74

2.5. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN

LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG .80

2.5.1. Xác định các nhân tố ảnh hưởng.80

2.5.2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác quản lý thu thuế GTGT tại

Chi cục thuế Thị xã Hương Thủy .83

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ

GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY . 88

3.1. CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP.88

3.1.1. Kết quả đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Chi cục

thuế Thị xã Hương Thủy.88

3.1.2. Kết quả khảo sát các doanh nghiệp và cán bộ công chức thuế về sự phù hợp của

công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở Chi cục thuế Thị xã Hương Thủy.89

3.1.2.1. Thống kê mô tả.89

3.1.2.2. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng .91

3.1.3. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Hương Thủy và định hướng của

ngành thuế.91

3.1.3.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Hương Thủy .91

3.1.3.2. Định hướng cụ thể của ngành thuế .92

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ

GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY .93

3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.93

3.2.2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế, hoàn thuế để nâng cao tính tuân thủ thuế của các

doanh nghiệp, chống thất thu thuế.95

3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý đối tượng nộp thuế, quản lý đăng ký thuế, kê khai thuế.96

3.2.4. Tiếp tục hoàn thiện nhóm giải pháp thuộc về chính sách, thủ tục.97

3.2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế .98

3.2.6. Phối hợp đồng bộ một số giải pháp .99

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .101

A. KẾT LUẬN.101

B. KIẾN NGHỊ .103

1. Đối với Tổng cục thuế .103

2. Đối với Cục thuế Thừa Thiên Huế và Chi cục thuế Thị xã Hương Thủy.104

3. Đối với chính quyền địa phương, ban nghành liên quan .105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.106

PHỤ LỤC.108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY