Luận văn Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các từ viết tắt.iv

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ .v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI

VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .5

1.1. TỔNG QUAN VỀ LÝ LUẬN THUẾ .5

1.1.1. Khái niệm .5

1.1.2. Bản chất, chức năng của thuế.6

1.1.2.1. Bản chất của thuế.6

1.1.2.2. Chức năng của thuế.7

1.1.3. Hệ thống thuế, phân loại thuế và các yếu tố cấu thành một sắc thuế.7

1.1.3.1. Khái niệm hệ thống thuế .7

1.1.3.2. Phân loại thuế.8

1.1.3.3. Các yếu tố cơ bản cấu thành một sắc thuế .9

1.1.4. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.10

1.1.4.1. Thuế là khoản thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước.11

1.1.4.2. Thuế là công cụ quản lý điều tiết vĩ mô nền kinh tế.12

1.1.4.3. Thuế góp phần bảo đảm bình đẳng giữa các đối tượng nộp

thuế và góp phần thực hiện công bằng xã hội.13

1.2. QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.14

1.2.1. Những vấn đề cơ bản về thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ .14

1.2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ .14

1.2.1.2. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế .15

1.2.1.3. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý thu thuế đối với các

doanh nghiệp vừa và nhỏ .15

1.2.1.4. Các sắc thuế thu vào doanh nghiệp.17

1.2.2. Đặc điểm về quản lý thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ .22

1.2.3. Nội dung quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ .24

1.2.3.1. Hoạch định mục tiêu quản lý .24

1.2.3.2. Phân cấp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp .25

1.2.3.3. Xây dựng, ban hành và thực hiện các qui trình quản lý thu

đối với doanh nghiệp.27

1.3. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.28

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.28

1.3.1.1. Quản lý thu thuế tại Hungary.28

1.3.1.2. Quản lý thu thuế tại Indonesia .29

1.3.2. Một số nhận xét và bài học cho Việt Nam .30

1.3.3. Một số kinh nghiệm của Việt Nam về quản lý thu thuế đối vớidoanh nghiệp. 32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH .34

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNGTRẠCH .34

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .34

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .34

2.1.2.1. Dân số và lao động.35

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng .35

2.1.3. Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn

huyện Quảng Trạch .36

2.2. KHÁI QUÁT VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH.37

2.2.1. Sự hình thành và phát triển .37

2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy.38

2.2.3. Chức năng nhiệm vụ .39

2.2.4. Tình hình sử dụng cán bộ, công chức ngành thuế.40

2.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật.42

2.2.6. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách giai đoạn 2006-2008.42

2.2.6.1. Tình hình thực hiện dự toán chung .42

2.2.6.2. Tình hình thực hiện dự toán các sắc thuế của cácdoanh nghiệp.43

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH .44

2.3.1. Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuế), kê khai thuế 44

2.3.1.1. Tình hình doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuế).44

2.3.1.2. Tình hình doanh nghiệp kê khai thuế.45

2.3.2. Quản lý doanh thu và thuế giá trị gia tăng .46

2.3.2.1. Doanh thu thực hiện của các doanh nghiệp

giai đoạn 2006-2008 .46

2.3.2.2. Thực hiện dự toán thu thuế giá trị gia tăng đối vớidoanh nghiệp.47

2.3.3. Quản lý thuế thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp.48

2.3.4. Quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế .50

2.3.4.1. Công tác quản lý thu nộp thuế .50

2.3.4.2. Công tác quản lý nợ thuế .51

2.3.5. Công tác kiểm tra thuế .52

2.3.6. Công tác tuyên truyền, hổ trợ và tổ chức bộ máy quản lý thu thuế .54

2.3.6.1. Công tác tuyên truyền và hổ trợ đối tượng nộp thuế .54

2.3.6.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý thu thuế .55

2.4. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUẾ VỀ

QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI

CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH.56

2.4.1. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’sAlpha.56

2.4.2. Phân tích nhân tố.58

2.4.3. Đánh giá của doanh nghiệp về công tác quản lý thuế.60

2.4.3.1. Đánh giá của doanh nghiệp về công tác tập huấn - hổ trợdoanh nghiệp.60

2.4.3.2. Đánh giá của doanh nghiệp về thuế giá trị gia tăng.61

2.4.3.3. Đánh giá của doanh nghiệp về thuế thu nhập doanh nghiệp .63

2.4.3.4. Đánh giá của doanh nghiệp về công tác kiểm tra thuế .65

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

2.4.4. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về công tác quản lý thuế đối với

doanh nghiệp .66

2.4.4.1. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về công tác tập huấn - hổ

trợ doanh nghiệp .66

2.4.4.2. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về thuế giá trị gia tăng 67

2.4.4.3. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về thuế thu nhập doanh

nghiệp.69

2.4.4.4. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về công tác

kiểm tra thuế .70

2.4.5. Kiểm định sự khác nhau về đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ

công chức thuế đối với công tác quản lý thu thuế.71

2.4.5.1. Về công tác tập huấn, hổ trợ DN .71

2.4.5.2. Về thuế giá trị gia tăng.72

2.4.5.3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp .73

2.4.5.4. Về công tác kiểm tra thuế .75

2.4.5.5. Những quy định về khai thuế.75

2.4.6. Phân tích nhóm nhân tố chủ yếu tác động đến sự phù hợp của công

tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp .77

2.5. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.80

2.5.1. Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuê), kê khai thuế 80

2.5.2. Quản lý doanh thu, thuế giá trị gia tăng .80

2.5.3. Quản lý thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp .81

2.5.4. Công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế.82

2.5.5. Công tác kiểm tra thuế .83

2.5.6. Công tác tuyên truyền, hổ trợ và tổ chức bộ máy quản lý thu thuế .83

2.5.6.1. Công tác tuyên truyền và hổ trợ đối tượng nộp thuế .83

2.5.6.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý thu thuế .84

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU

THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ

HUYỆN QUẢNG TRẠCH.85

3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN

QUẢNG TRẠCH .85

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxii

3.1.1. Định hướng.85

3.1.1.1. Định hướng chung.85

3.1.1.2. Định hướng cụ thể.86

3.1.2. Mục tiêu của Chi cục thuế huyện Quảng Trạch.87

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU

THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ

HUYỆN QUẢNG TRẠCH .87

3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế và

cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với doanh nghiệp .88

3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thu thuế.92

3.2.3. Quản lý chặt chẽ doanh nghiệp kê khai thuế, đăng ký thuế.95

3.2.4. Tăng cường công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu

nhập doanh nghiệp .96

3.2.5. Tăng cường công tác quản lý thu nộp thuế, quản lý nợ thuế và kiểm

tra xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp.99

3.2.6. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

thu thuế ở Chi cục thuế và các doanh nghiệp trên địa bàn

huyện Quảng Trạch .104

3.2.7. Tăng cường sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong

tổ chức quản lý thu thuế .105

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.108

A. KẾT LUẬN.108

B. KIẾN NGHỊ.109

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY