Luận văn Hoàn thiện quản lý thu chi tài chính tại đại học Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC . iv

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . ix

DANH MỤC CÁC BẢNG . x

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ. xi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.xii

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VỊ NGHIÊN CỨU . 3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3

4.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu . 3

4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích . 3

4.2.1. Phương pháp thống kê mô tả . 3

4.2.2. Phương pháp so sánh và chứng minh . 3

4.2.3. Phương pháp phân tích nhân tố . 4

5. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU. 4

6. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI . 4

7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI. 5

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH TRONG CÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP . 6

1.1. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP . 6

1.1.1. Khái niệm trường Đại học Công lập. 6

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường Đại học Công lập. 7

1.1.3. Phân loại trường Đại học Công lập. 8

1.2. QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐHCL . 9

1.2.1. Tổng quan về thu chi và quản lý thu chi tài chính trong các ĐHCL . 9

1.2.1.1. Khái niệm thu chi và quản lý thu chi tài chính trong các ĐHCL . 9

1.2.1.2. Đặc điểm quản lý thu chi tài chính trong các trường ĐHCL. 11

1.2.1.3. Yêu cầu quản lý thu chi tài chính trong các trường ĐHCL. 11

1.2.1.4. Nguyên tắc quản lý thu chi tài chính của trường ĐHCL . 12

1.2.2. Mô hình quản lý thu chi tài chính trong các trường ĐHCL . 13

1.2.3. Công cụ quản lý thu chi tài chính trong các trường ĐHCL. 14

1.2.3.1. Hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước. 14

1.2.3.2. Công tác kế hoạch. 15

1.2.3.3. Quy chế chi tiêu nội bộ. 15

1.2.3.4. Công tác kế toán . 16

1.2.3.5. Công tác kiểm tra, thanh tra. 16

1.2.4. Quản lý nguồn thu trong các trường Đại học Công lập. 17

1.2.4.1. Quản lý nguồn ngân sách Nhà nước cấp . 17

1.2.4.2. Quản lý nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp. 18

1.2.4.3. Quản lý nguồn thu khác. 20

1.2.5. Quản lý chi trong các trường Đại học Công lập . 20

1.2.5.1. Quản lý chi thường xuyên trong các trường Đại học công lập. 20

1.2.5.2. Quản lý chi không thường xuyên trong các trường Đại học công lập. 22

1.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐHCL TRONG

NƯỚC; NGOÀI NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 23

1.3.1. Kinh nghiệm của một số trường Đại học Công lập trong nước. 23

1.3.2. Kinh nghiệm của nước ngoài. 24

1.3.3. Bài học kinh nghiệm. 26

Tóm tắt chương 1. 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH TẠI ĐẠI HỌC HUẾ . 28

2.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC HUẾ. 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 29

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Đại học Huế . 30

2.1.4. Ngành nghề và quy mô đào tạo . 31

2.1.5. Đội ngũ cán bộ giảng viên . 32

2.1.6. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. 34

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH TẠI ĐHH. 36

2.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý thu, chi tài chính tại Đại học Huế . 36

2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý thu chi tài chính tại Đại học Huế . 37

2.2.2.1. Ban Kế hoạch Tài chính Đại học Huế . 37

2.2.2.2. Phòng Kế hoạch Tài chính, tổ tài vụ các đơn vị trực thuộc. 38

2.2.3. Công cụ quản lý thu chi tài chính tại Đại học Huế. 39

2.2.3.1. Hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước. 39

2.2.3.2. Công tác kế hoạch. 40

2.2.3.3. Quy chế chi tiêu nội bộ. 42

2.2.3.4. Công tác kế toán . 43

2.2.3.5. Công tác Kiểm tra, thanh tra. 46

2.2.4. Quản lý nguồn thu tại Đại học Huế . 47

2.2.4.1. Quản lý nguồn ngân sách Nhà nước cấp . 49

2.2.4.2. Quản lý nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp. 53

2.2.4.3. Quản lý nguồn thu khác. 61

2.2.5. Quản lý chi tại Đại học Huế . 63

2.2.5.1. Quản lý chi thường xuyên. 63

2.2.5.2. Quản lý chi không thường xuyên . 71

2.2.6. Công tác quyết toán thu chi . 75

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

QUA SỐ LIỆU ĐIỀU TRA. 79

2.3.1. Thông tin về đối tượng điều tra . 79

2.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích . 81

2.3.3. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu chi . 83

2.3.4. Mô hình hồi quy. 86

2.3.5. So sánh ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý và nhân viên kế toán . 88

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH TẠI ĐẠI

HỌC HUẾ. 92

2.4.1. Đánh giá công tác tổ chức bộ máy quản lý thu, chi tài chính tại ĐHH . 92

2.4.1.1. Kết quả đạt được. 92

2.4.1.2. Hạn chế . 93

2.4.2. Đánh giá việc sử dụng công cụ quản lý thu, chi tài chính tại ĐHH . 93

2.4.2.1. Kết quả đạt được. 93

2.4.2.2. Hạn chế . 95

2.4.3. Đánh giá công tác quản lý nguồn thu và mức thu . 96

2.4.3.1. Kết quả đạt được. 96

2.4.3.2. Hạn chế . 97

2.4.4. Đánh giá công tác quản lý chi và mức chi. 97

2.4.4.1. Kết quả đạt được. 98

2.4.4.2. Hạn chế . 98

Tóm tắt chương 2. 99

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH TẠI ĐẠI

HỌC HUẾ. 100

3.1. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA ĐẠI

HỌC HUẾ. 100

3.1.1. Điểm mạnh (Strengths). 100

3.1.2. Điểm yếu (Weaknesses) . 100

3.1.3. Cơ hội (Opportunities). 101

3.1.4. Thách thức (Threats). 102

3.1.5. Kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức . 102

3.2. MỤC TIÊU CỦA ĐHH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN . 105

3.2.1. Sứ mệnh tầm nhìn của Đại học Huế tới năm 2020. 105

3.2.2. Mục tiêu chiến lược của Đại học Huế . 105

3.2.3. Phương hướng hoàn thiện quản lý thu, chi tài chính . 106

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH

TẠI ĐẠI HỌC HUẾ. 107

3.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý và phân cấp quản lý thu, chi tài

chính tại Đại học Huế . 107

3.3.1.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý thu, chi tài chính . 107

3.3.1.2. Hoàn thiện phân cấp quản lý thu chi tài chính. 108

3.3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện việc sử dụng công cụ quản lý thu, chi . 109

3.3.2.1. Hoàn thiện việc vận dụng các văn pháp luật liên quan. 109

3.3.2.2. Hoàn thiện công tác kế hoạch. 109

3.3.2.3. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ . 110

3.3.2.4. Hoàn thiện công tác kế toán. 110

3.3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra. 111

3.3.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn thu và mức thu. 112

3.3.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý chi và mức chi . 113

Tóm tắt chương 3. 113

Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 115

1. KẾT LUẬN . 115

2. KIẾN NGHỊ. 116

2.1. Kiến nghị với Nhà nước . 116

2.2. Kiến nghị với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ tài chính. 116

2.3. Kiến nghị với tỉnh Thừa Thiên Huế. 118

2.4. Kiến nghị với Đại học Huế và các đơn vị trực thuộc Đại học Huế . 118

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 119

PHỤ LỤC . 122

Phụ lục 1: Dự toán thu, chi của Đại học Khoa học năm 2013. 123

Phụ lục 2: Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2013 . 125

Phụ lục 3: So sánh số lập dự toán của trường ĐHKH và giao dự toán của Đại học Huế. 126

Phụ lục 4: Phiếu phỏng vấn . 127

Phụ lục 5: Kết quả phân tích SPSS. 131

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY