Luận văn Hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

lời cam đoan .i

lời cảm ơn. ii

tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế. iii

danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu .iv

danh mục các bảng .v

danh mục các sơ đồ . vii

danh mục các biểu đồ. viii

mục lục .ix

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .3

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .3

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

5.1. Phương pháp thu thập thông tin .3

5.2. Phương pháp tổng hợp phân tích .5

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .8

CHƯƠNG 1 .8

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH.8

1.1. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.8

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đơn vị sự nghiệp công lập .8

1.1.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập .12

1.2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP .15

1.2.1. Những vấn đề chung về quản lý tài chính của Trường Trung cấp công lập .15

1.2.3. Quy trình quản lý tài chính của Trường Trung cấp công lập.23

1.3. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY