Luận văn Hoàn thiện quá trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội CPA Hanoi

Mục lục   Mục lục 2Lời nói đầu 4Chương 1 4Lý luận chung về báo cáo kiểm toán 5báo cáo tài chính 51.1 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 51.1.1 Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính 51.1.2 Chủ thể kiểm toán báo cáo tài chính 61.1.2.1Kiểm toán viên Nhà nước 61.1.2.2Kiểm toán viên nội bộ 61.1.2.3Kiểm toán viên độc lập 61.1.3 Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính 71.1.3.1Rủi ro thông tin tài chính và các biện pháp khắc phục 71.1.3.2 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 91.2 Lý luận chung về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 91.2.1 Định nghĩa báo cáo kiểm toán 91.2.2 Nội dung báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 101.2.2.1 Các yếu tố của một báo cáo kiểm toán báo cáo cáo tài chính 101.2.2.2 Các nội dung cơ bản của một báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 101.2.3 Các loại báo cáo kiểm toán 141.2.3.1 ý kiến nhận xét hoàn hảo ( báo cáo chấp nhận toàn phần ) 141.2.3.2 ý kiến chấp nhận từng phần (Báo cáo kiểm toán chấp nhận từng phần) 151.2.3.3 ý kiến nhận xét “từ bỏ”(Báo cáo kiểm toán dạng từ chối bày tỏ ý kiến ) 171.2.3.4 ý kiến “trái ngược” ( Báo cáo kiểm toán có ý kiến trái ngược ) 181.3 Quy trình kiểm toán 181.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 191.3.2 Thực hiện kiểm toán 221.3.3 Hoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán 23Chương 2 292.1 Khái quát chung về Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội (cpa Hanoi ) 292.1.2 Sự hình thành và phát triển của Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội 292.1.2 Phạm vi hoạt động của CPA Hanoi 302.1.2.1 Dịch vụ kiểm toán 312.1.2.2 Dịch vụ tư vấn 312.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty CPA Hanoi 322.1.3.1 Sáng lập viên 342.1.3.2 Ban giám đốc 342.1.3.3 Ban kiểm soát 352.1.3.4 Kế toán trưởng 352.1.3.5 Các phòng nghiệp vụ 362.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của CPA Hanoi 382.1.4.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và hình thức kế toán áp dụng 382.1.4.2 Niên độ kế toán 402.1.4.3 Đồng tiền hạch toán 402.1.5 Chính sách kế toán và thuế áp dụng ở công ty 402.1.5.1 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định 402.1.5.2 Hạch toán doanh thu 412.1.5.3 Nghĩa vụ thuế 412.2 Thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ở 41Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) 412.2.1 Khái quát về việc lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ở CPA Hanoi 412.2.2 Quy trình tiến hành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính ở CPA HANOI 422.2.2.1 Tiếp cận khách hàng 422.2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 442.2.2.3 Thực hiện kiểm toán 462.2.2.4 Hoàn thành cuộc kiểm toán 472.2.3 Các công việc trong giai đoạn hoàn thành cuộc kiểm toán. 472.2.3.1 Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán 472.2.3.2 Lập dự thảo báo cáo và thư quản lý( nếu có) 522.2.3.3 Soát xét dự thảo báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán. 572.2.3.4 Đánh giá tổng quát 602.2.3.5 Thảo luận lại với khách hàng và phát hành báo cáo kiểm toán 63Chương 3 643.1 Đánh giá, nhận xét thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty CPA Hà nội 643.1.1 Những ưu điểm 643.1.2 Những vấn đề cần hoàn thiện 663.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 67Kết luận 74

Mục lục

Mục lục 2

Lời nói đầu 4

Chương 1 4

Lý luận chung về báo cáo kiểm toán 5

báo cáo tài chính 5

1.1 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 5

1.1.1 Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính 5

1.1.2 Chủ thể kiểm toán báo cáo tài chính 6

1.1.2.1Kiểm toán viên Nhà nước 6

1.1.2.2Kiểm toán viên nội bộ 6

1.1.2.3Kiểm toán viên độc lập 6

1.1.3 Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính 7

1.1.3.1Rủi ro thông tin tài chính và các biện pháp khắc phục 7

1.1.3.2 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 9

1.2 Lý luận chung về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 9

1.2.1 Định nghĩa báo cáo kiểm toán 9

1.2.2 Nội dung báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 10

1.2.2.1 Các yếu tố của một báo cáo kiểm toán báo cáo cáo tài chính 10

1.2.2.2 Các nội dung cơ bản của một báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 10

1.2.3 Các loại báo cáo kiểm toán 14

1.2.3.1 ý kiến nhận xét hoàn hảo ( báo cáo chấp nhận toàn phần ) 14

1.2.3.2 ý kiến chấp nhận từng phần (Báo cáo kiểm toán chấp nhận từng phần) 15

1.2.3.3 ý kiến nhận xét “từ bỏ”(Báo cáo kiểm toán dạng từ chối bày tỏ ý kiến ) 17

1.2.3.4 ý kiến “trái ngược” ( Báo cáo kiểm toán có ý kiến trái ngược ) 18

1.3 Quy trình kiểm toán 18

1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 19

1.3.2 Thực hiện kiểm toán 22

1.3.3 Hoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán 23

Chương 2 29

2.1 Khái quát chung về Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội (cpa Hanoi ) 29

2.1.2 Sự hình thành và phát triển của Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội 29

2.1.2 Phạm vi hoạt động của CPA Hanoi 30

2.1.2.1 Dịch vụ kiểm toán 31

2.1.2.2 Dịch vụ tư vấn 31

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty CPA Hanoi 32

2.1.3.1 Sáng lập viên 34

2.1.3.2 Ban giám đốc 34

2.1.3.3 Ban kiểm soát 35

2.1.3.4 Kế toán trưởng 35

2.1.3.5 Các phòng nghiệp vụ 36

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của CPA Hanoi 38

2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và hình thức kế toán áp dụng 38

2.1.4.2 Niên độ kế toán 40

2.1.4.3 Đồng tiền hạch toán 40

2.1.5 Chính sách kế toán và thuế áp dụng ở công ty 40

2.1.5.1 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định 40

2.1.5.2 Hạch toán doanh thu 41

2.1.5.3 Nghĩa vụ thuế 41

2.2 Thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ở 41

Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) 41

2.2.1 Khái quát về việc lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ở CPA Hanoi 41

2.2.2 Quy trình tiến hành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính ở CPA HANOI 42

2.2.2.1 Tiếp cận khách hàng 42

2.2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 44

2.2.2.3 Thực hiện kiểm toán 46

2.2.2.4 Hoàn thành cuộc kiểm toán 47

2.2.3 Các công việc trong giai đoạn hoàn thành cuộc kiểm toán. 47

2.2.3.1 Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán 47

2.2.3.2 Lập dự thảo báo cáo và thư quản lý( nếu có) 52

2.2.3.3 Soát xét dự thảo báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán. 57

2.2.3.4 Đánh giá tổng quát 60

2.2.3.5 Thảo luận lại với khách hàng và phát hành báo cáo kiểm toán 63

Chương 3 64

3.1 Đánh giá, nhận xét thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty CPA Hà nội 64

3.1.1 Những ưu điểm 64

3.1.2 Những vấn đề cần hoàn thiện 66

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 67

Kết luận 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY