Luận văn Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây dựng dầu khí Nghệ An

MỤC LỤCTrang MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 4PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP 41.1. TÀI CHÍNH DOANH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 41.1.1. Tài chính doanh nghiệp 41.1.2. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 61.1.2.1. Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 61.1.2.2. Vai trò phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 71.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 91.2.1. Phương pháp so sánh 91.2.2. Phương pháp loại trừ 101.2.3. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích 121.2.4. Các phương pháp phân tích khác 121.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 171.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 171.3.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 221.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 271.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh 321.3.5. Phân tích rủi ro tài chính 361.4. TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 38CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 412.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 412.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An 412.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An: 422.1.3. Đặc điểm tổ chức kế toán và cơ chế tài chính ảnh hưởng đến nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính 432.2. THỰC TRẠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 462.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại doanh nghiệp 462.2.2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 472.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 522.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh 542.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 582.3.1. Những ưu điểm đạt được 582.3.2. Những hạn chế cần khắc phục 602.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế đang tồn tại 61CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 63PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 63DẦU KHÍ NGHỆ AN 633.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN 633.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Nghệ An. 633.1.2. Nguyên tắc cơ bản hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An 653.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN. 673.2.1. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích khái quát tình hình tài chính tại công ty 67Ngoài nội dung và các chỉ tiêu mà công ty đá sử dụng, để phân tích khái quát tình hình tài chính của đơn vị, công ty cần vận dụng thêm nội dung hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính sau đấy: 673.2.2. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty 793.2.3 Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích khả năng tạo tiền và khả năng chi trả thực tế của công ty Cổ phần Xây dựng Đầu khí Nghệ An. 823.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 873.3.1 Đối với nhà nước 873.3.2. Đối với công ty 88KẾT LUẬN 88TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 4

PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP 4

1.1. TÀI CHÍNH DOANH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4

1.1.1. Tài chính doanh nghiệp 4

1.1.2. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 6

1.1.2.1. Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 6

1.1.2.2. Vai trò phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 7

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 9

1.2.1. Phương pháp so sánh 9

1.2.2. Phương pháp loại trừ 10

1.2.3. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích 12

1.2.4. Các phương pháp phân tích khác 12

1.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 17

1.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 17

1.3.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 22

1.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 27

1.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh 32

1.3.5. Phân tích rủi ro tài chính 36

1.4. TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 38

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 41

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 41

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An 41

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An: 42

2.1.3. Đặc điểm tổ chức kế toán và cơ chế tài chính ảnh hưởng đến nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính 43

2.2. THỰC TRẠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 46

2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại doanh nghiệp 46

2.2.2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 47

2.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 52

2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh 54

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 58

2.3.1. Những ưu điểm đạt được 58

2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục 60

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế đang tồn tại 61

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 63

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 63

DẦU KHÍ NGHỆ AN 63

3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN 63

3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Nghệ An. 63

3.1.2. Nguyên tắc cơ bản hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An 65

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN. 67

3.2.1. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích khái quát tình hình tài chính tại công ty 67

Ngoài nội dung và các chỉ tiêu mà công ty đá sử dụng, để phân tích khái quát tình hình tài chính của đơn vị, công ty cần vận dụng thêm nội dung hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính sau đấy: 67

3.2.2. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty 79

3.2.3 Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích khả năng tạo tiền và khả năng chi trả thực tế của công ty Cổ phần Xây dựng Đầu khí Nghệ An. 82

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN 87

3.3.1 Đối với nhà nước 87

3.3.2. Đối với công ty 88

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY