Luận văn Hoàn thiện môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Các từ viết tắt trong đề tài . iv

Danh mục các bảng .v

Danh mục các biểu đồ . vi

Mục lục. vii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài: .1

2. Mục đích nghiên cứu:.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.2

4. Phương pháp nghiên cứu:.3

5. Tình hình nghiên cứu: .3

6. Dự kiến đóng góp đề tài:.4

7. Kết cấu của đề tài: .4

CHƯƠNG 1 .CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN MÔI

TRƯỜNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN .5

1.1 QUAN NIỆM VỀ THỂ CHẾ, MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH TRONG PHÁT

TRIỂN KTTN .5

1.1.1 Quan niệm về thể chế.5

1.1.2. Quan niệm về môi trường chính sách .7

1.1.3 Quan niệm về môi trường chính sách trong phát triển KTTN .8

1.2.QUAN NIỆM, VAI TRÒ CỦA KTTN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN

MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH TRONG PHÁT TRIỂN KTTN.13

1.2.1. Quan niệm, vai trò của KTTN .13

1.2.2.Các nhân tố tác động đến mtcs trong phát triển kttn .18

1.3.PHÂN LOẠI MTCS TRONG PHÁT TRIỂN KTTN.21

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY