Luận văn Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dược phẩm

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 41.1. Khái quát chung về kế toán quản trị 41.1.1. Khái niệm 41.1.2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị 61.1.3. Kế toán quản trị với chức năng quản lý 81.1.4. Phân biệt kế toán quản trị và kinh tế tài chính 101.2. Nội dung và phạm vi của kế toán quản trị trong doanh nghiệp 131.2.1. Xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp 131.2.2. Xét theo quá trình kế toán quản trị trong mối quan hệ với chức năng quản lý 151.3. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp 161.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 161.3.2. Nội dung tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 17 1.4. Sự biểu hiện của KTQT trong hệ thống kế toán Việt Nam 21 1.5. Các mô hình tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 231.5.1 Mô hình tổ chức kết hợp KTQT vơí KTTC 231.5.2. Mô hình tổ chức tách riêng KTQT với KTTC 24  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 25  Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KTQT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KDDP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 27 2.1. Lịch sử hình thành KTQT và quá trình ra đời KTQT ở Việt Nam 272.1.1.Lịch sử hình thành KTQT 272.1.2. Quá trình ra đời KTQT ở Việt Nam 29 2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý và tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp KDDP 332.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 33 2.2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 362.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 37 2.3. Thực trạng tổ chức công tác KTQT trong các doanh nghiệp KDDP hiện nay ở Việt Nam 392.3.1. Thực trạng tổ chức công tác KTQT 392.3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác KTQT 562.3.3. Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế 59 2.4. Liên hệ với kinh nghiệm tổ chức công tác KTQT ở một số nước trên thế giới 612.4.1. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Liên Xô cũ 612.4.2. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Pháp 612.4.3. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Anh và Mỹ 62  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .62Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KTQT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KDDP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 64 3.1. Sự cần thiết và yêu cầu tổ chức công tác KTQT trong các doanh nghiệp KDDP hiện nay 643.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác KTQT trong các doanh nghiệp KDDP 643.1.2. Yêu cầu chủ yếu của tổ chức công tác KTQT trong các doanh nghiệp KDDP 65 3.2. Phương hướng tổ chức công tác KTQT ở các doanh nghiệp KDDP trong điều kiện hiện nay. 673.2.1. Nội dung cơ bản tổ chức công tác KTQT trong các DNKDDP 673.2.2. Tổ chức bộ máy KTQT trong các DNKDDP 84 3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc tổ chức công tác KTQT trong các doanh nghiệp KDDP 863.3.1. Nhân tố khách quan ( thuộc về Nhà nước ) 863.3.2. Nhân tố chủ quan ( thuộc về doanh nghiệp ) 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .87KẾT LUẬN 88TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG

DOANH NGHIỆP 4

1.1. Khái quát chung về kế toán quản trị 4

1.1.1. Khái niệm 4

1.1.2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị 6

1.1.3. Kế toán quản trị với chức năng quản lý 8

1.1.4. Phân biệt kế toán quản trị và kinh tế tài chính 10

1.2. Nội dung và phạm vi của kế toán quản trị trong

doanh nghiệp 13

1.2.1. Xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị

cung cấp 13

1.2.2. Xét theo quá trình kế toán quản trị trong mối quan

hệ với chức năng quản lý 15

1.3. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp 16

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT

trong doanh nghiệp 16

1.3.2. Nội dung tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 17

1.4. Sự biểu hiện của KTQT trong hệ thống kế toán Việt Nam 21

1.5. Các mô hình tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 23

1.5.1 Mô hình tổ chức kết hợp KTQT vơí KTTC 23

1.5.2. Mô hình tổ chức tách riêng KTQT với KTTC 24

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 25

Chương 2:

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KTQT TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP KDDP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 27

2.1. Lịch sử hình thành KTQT và quá trình ra đời KTQT ở

Việt Nam 27

2.1.1.Lịch sử hình thành KTQT 27

2.1.2. Quá trình ra đời KTQT ở Việt Nam 29

2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý và tổ chức

bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp KDDP 33

2.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 33

2.2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 36

2.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 37

2.3. Thực trạng tổ chức công tác KTQT trong các doanh

nghiệp KDDP hiện nay ở Việt Nam 39

2.3.1. Thực trạng tổ chức công tác KTQT 39

2.3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác KTQT 56

2.3.3. Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế 59

2.4. Liên hệ với kinh nghiệm tổ chức công tác KTQT ở một số

nước trên thế giới 61

2.4.1. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Liên Xô cũ 61

2.4.2. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Pháp 61

2.4.3. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Anh và Mỹ 62

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .62

Chương 3:

PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KTQT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KDDP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 64

3.1. Sự cần thiết và yêu cầu tổ chức công tác KTQT trong các

doanh nghiệp KDDP hiện nay 64

3.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác KTQT trong các

doanh nghiệp KDDP 64

3.1.2. Yêu cầu chủ yếu của tổ chức công tác KTQT trong các

doanh nghiệp KDDP 65

3.2. Phương hướng tổ chức công tác KTQT ở các doanh

nghiệp KDDP trong điều kiện hiện nay. 67

3.2.1. Nội dung cơ bản tổ chức công tác KTQT trong các

DNKDDP 67

3.2.2. Tổ chức bộ máy KTQT trong các DNKDDP 84

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc tổ chức công tác KTQT

trong các doanh nghiệp KDDP 86

3.3.1. Nhân tố khách quan ( thuộc về Nhà nước ) 86

3.3.2. Nhân tố chủ quan ( thuộc về doanh nghiệp ) 87

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .87

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY