Luận văn Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện

MỤC LỤC

Danh mục viết tắt

Danh mục bảng biểu

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1.1. Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 3

1.1.1 Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương 3

1.1.2 Chu trình tiền lương và nhân viên 4

1.2 Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

1.2.1 Vai trò, mục tiêu kiểm toán tiền lương và các loại hình kiểm soát nội bộ đối với tiền lương, nhân viên và các khoản trích theo lương 9

1.2.1.1 Vai trò của kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

1.2.1.2 Mục tiêu của kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên 10

1.2.1.3 Các loại hình kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền lương 11

1.2.2 Quy trình kiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính 13

1.2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 13

1.2.2.2 Thực hiện kiểm toán 17

1.2.2.3 Kết thúc kiểm toán 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST&YOUNG THỰC HIỆN 26

2.1 Tổng quan về công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 26

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 26

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam: 27

2.1.2.1 Khái quát mô hình tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh theo sơ đồ 27

2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 27

2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 29

2.1.3.1 Các loại hình dịch vụ 29

2.1.3.2 Thị trường hoạt động 31

2.1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 32

2.1.4. Tổ chức công tác kiểm toán tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 33

2.1.5.Kiểm soát chất lượng kiểm toán 36

2.1.6.Tổ chức giấy tờ làm việc 37

2.2 Thực trạng qui trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 39

2.2.1 Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện tại công ty ABC 39

2.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán 39

2.2.1.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 49

2.2.1.3 Kết thúc kiểm toán 62

2.2.2 Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty Ernst & Young Việt Nam thực hiện tại công ty XYZ 62

2.2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 62

2.2.2.2 Thực hiện chương trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên tại công ty XYZ 71

2.2.2.3 Kết thúc kiểm toán 85

2.2.3 So sánh kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên tại hai công ty ABC và XYZ 85

2.2.Tổng kết chung kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên tại công ty Ernst & Young Việt Nam 88

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 93

3.1 Sự cần thiết tất yếu hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện 93

3.2 Đánh giá thực trạng kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 94

3.2.1 Ưu điểm 94

3.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán 95

3.2.1.2 Thực hiện kiểm toán 96

3.2.1.3 Kết thúc kiểm toán 97

3.2.2 Tồn tại 97

3.3. Bài học kinh nghiệm từ kiểm toán chu trình tiền lương và phương hướng thực hiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên hiệu quả 98

3.4 Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 100

3.4.1 Trong đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 100

3.4.2 Trong thủ tục phân tích 104

3.4.3 Trong thủ tục kiểm tra chi tiết 106

KẾT LUẬN 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY