Luận văn Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Lý Nhân

MỤC LỤCTrang DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT 1DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2LỜI MỞ ĐẦU 3PHẦN I:LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5I – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 51. Một số khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 51.1 Một số khái niệm 51.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 52. Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ 63. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 10II - KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 111. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 111.1 Nhiệm vụ hạch toán 111.2 Chứng từ sử dụng 111.3 Các phương pháp hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 122 Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 132.1 Tài khoản sử dụng 132.2 Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên (KTTX) 132.3 Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ(KKĐK) 193. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 203.1 Hạch toán chiết khấu thương mại 203.2 Hạch toán hàng bán bị trả lại 213.3 Hạch toán giảm giá hàng bán 213.4 Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp 223.4.1 Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 223.4.2 Thuế xuất khẩu 233.4.3 Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp 23III – KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 241. Khái niệm về kết quả tiêu thụ và phương pháp xác định kết quả tiêu thụ 242. Hạch toán chi phí bán hàng 253. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 264. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 28IV.TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 301. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 302.Các hình thức sổ kế toán 302.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 302.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 312.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 322.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ 33IV – ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 351. Chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán tiêu thụ sản phẩm 352. Chuẩn mực kế toán Việt Nam về kế toán tiêu thụ sản phẩm 363. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại 1 số nước trên thế giới 373.1 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Mỹ 373.2 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Pháp 37PHẦN II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 40I - GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 401. Những vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu XD Lý Nhân 401.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty : 401.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty : 421.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng quản lý của các phòng ban trong Công ty 431.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty: 462. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Lý Nhân 472.1. Tổ chức bộ máy kế toán 472.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại công ty 502.4. Đặc điểm tổ chức hệ thống báo cáo 53II - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 531. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty 532. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm tại Công ty : 543. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 553.1 Hạch toán doanh thu tiêu thụ 553.2 Hạch toán thanh toán với khách hàng 653.3 Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ 713.4 Kế toán thuế GTGT 733.5 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu : 763.6 Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN và xác định kết quả tiêu thụ 803.6.1Hạch toán chi phí bán hàng 803.6.2 Hạch toán chi phí QLDN 823.7 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm : 85PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 87I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 871. Những ưu điểm : 871.1 Về tổ chức bộ máy quản lý 871.2 Về tổ chức bộ máy kế toán 881.3 Về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 892. Những tồn tại 90II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY 921. Kiến nghị đề xuất với Công ty : 921.1 Về khoản phải thu khách hàng 921.2 Về hạch toán doanh thu tiêu thụ : 951.3 Về xác định kết quả tiêu thụ : 961.4. Đa dạng hoá phương thức bán hàng 971.5. Về công tác kế toán: 982. Ý kiến hoàn thiện chế độ kế toán về kế toán bán hàng và xác định kết quả 98KẾT LUẬN 100TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I:LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5

I – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5

1. Một số khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 5

1.1 Một số khái niệm 5

1.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 5

2. Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ 6

3. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 10

II - KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 11

1. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 11

1.1 Nhiệm vụ hạch toán 11

1.2 Chứng từ sử dụng 11

1.3 Các phương pháp hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 12

2 Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 13

2.1 Tài khoản sử dụng 13

2.2 Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên (KTTX) 13

2.3 Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ(KKĐK) 19

3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 20

3.1 Hạch toán chiết khấu thương mại 20

3.2 Hạch toán hàng bán bị trả lại 21

3.3 Hạch toán giảm giá hàng bán 21

3.4 Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp 22

3.4.1 Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 22

3.4.2 Thuế xuất khẩu 23

3.4.3 Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp 23

III – KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 24

1. Khái niệm về kết quả tiêu thụ và phương pháp xác định kết quả tiêu thụ 24

2. Hạch toán chi phí bán hàng 25

3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 26

4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 28

IV.TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 30

1. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 30

2.Các hình thức sổ kế toán 30

2.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 30

2.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 31

2.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 32

2.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ 33

IV – ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 35

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán tiêu thụ sản phẩm 35

2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam về kế toán tiêu thụ sản phẩm 36

3. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại 1 số nước trên thế giới 37

3.1 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Mỹ 37

3.2 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Pháp 37

PHẦN II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 40

I - GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 40

1. Những vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu XD Lý Nhân 40

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty : 40

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty : 42

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng quản lý của các phòng ban trong Công ty 43

1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty: 46

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Lý Nhân 47

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 47

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại công ty 50

2.4. Đặc điểm tổ chức hệ thống báo cáo 53

II - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 53

1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty 53

2. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm tại Công ty : 54

3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 55

3.1 Hạch toán doanh thu tiêu thụ 55

3.2 Hạch toán thanh toán với khách hàng 65

3.3 Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ 71

3.4 Kế toán thuế GTGT 73

3.5 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu : 76

3.6 Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN và xác định kết quả tiêu thụ 80

3.6.1Hạch toán chi phí bán hàng 80

3.6.2 Hạch toán chi phí QLDN 82

3.7 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm : 85

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 87

I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 87

1. Những ưu điểm : 87

1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý 87

1.2 Về tổ chức bộ máy kế toán 88

1.3 Về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 89

2. Những tồn tại 90

II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY 92

1. Kiến nghị đề xuất với Công ty : 92

1.1 Về khoản phải thu khách hàng 92

1.2 Về hạch toán doanh thu tiêu thụ : 95

1.3 Về xác định kết quả tiêu thụ : 96

1.4. Đa dạng hoá phương thức bán hàng 97

1.5. Về công tác kế toán: 98

2. Ý kiến hoàn thiện chế độ kế toán về kế toán bán hàng và xác định kết quả 98

KẾT LUẬN 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY