Luận văn Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Việt

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TO VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CAC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.1/ Khái niệm và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.1.1/ Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.1.2/ Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.2/ Nội dung của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5

1.2.1/ Kế toán doanh thu bán hàng 5

1.2.1.1/ Khái niệm về doanh thu bán hàng 5

1.2.1.2/ Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 6

2.1.3/ Phương pháp xác định doanh thu bán hàng 7

2.1.4/ Chứng từ kế toán sử dụng 7

2.1.5/ Tài khoản kế toán sử dụng 8

1.2.1.6/ phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9

1.2.2/ kế toán giá vốn hàng bán 10

1.2.2.1/ Khái niệm về giá vốn hàng 10

1.2.2.2/ Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán 10

1.2.2.3/ Phương pháp tính giá mua của hàng bán ra 11

1.2.2.3/ Chứng từ kế toán sử dụng 12

1.2.2.5/ Tài khoản kế toán sử dụng 12

1.2.3/ kế toán chi phí bán hàng 14

1.2.3.1/ Khái niệm về chi phí bán hàng 14

1.2.3.2 Chứng từ kế toán sử dụng 14

1.2.3.3/ Tài khoản kế toán sử dụng 14

1.2.3.4/ Trình tự hạch toán chi phí bán hàng : 15

1.2.4/ Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15

1.2.4.1/ Kh¸i niệm chi phÝ quản lý doanh nghiệp 15

1.2.4.3/ Tài khoản kế to¸n sử dụng 15

1.2.4.4/ Tr×nh tự hạch to¸n chi phÝ quản lý doanh nghiệp : 16

1.2.5/ Kế to¸n x¸c định kết quả b¸n hàng 16

1.2.5.1/ Kh¸i niệm về kết quả b¸n hàng 16

1.2.5.2/ Tài khoản sử dụng 16

1.2.5.3/ Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng 17

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC Kế TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT 18

2.1/ Khái quát chung về công ty Cổ phần AN VIỆT 18

2.1.1/ Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần AN VIỆT 18

2.1.2/ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty tại Hà 18

2.1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy của chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT 18

2.1.4/ Đặc đỉêm tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT 20

2.1.4.1/ Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 20

2.1.4.2/ Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành. 21

2.1.5/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách, chế độ kế toán của chi nhánh công ty Cổ phần An VIỆT 22

2.2/ Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT 23

2.2.1/ kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần AN VIỆT 23

2.2.1.1/ Kế toán doanh thu 23

2.2.1.1.1/ Nội dung của kế toán doanh thu 23

2.2.1.1.2/ Chứng từ kế toán sử dụng 24

2.2.1.1.3/ Tài khoản kế toán sử dụng tại chi nhánh công ty 24

2.2.1.1.4/ phương pháp hạch toán và trình tự giải ghi sổ 24

2.2.1.2/ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 28

2.2.1.3/ Kế toán giá vốn hàng bán tại chi nhánh công ty 29

2.2.1.3.1/ Tài khoản kế toán sử dụng 29

2.2.1.3.2/ Sổ kế toán sửdụng 29

2.2.1.4/ Phương pháp kế toán giá vốn của hàng bán tại chi nhánh công ty 29

2.2.2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 31

2.2.2.1. Néi dung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 31

2.2.2.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. 31

2.2.2.3. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 31

2.2.2.4. Sæ kÕ to¸n sö dông. 32

2.2.2.5. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 32

2.2.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. 34

2.2.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. 34

2.2.3.2. Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông. 34

2.2.3.3. Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. 34

PhÇn 3: 36

3.1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn AN VIỆT. 36

3.1.1. ¦u tiªn. 36

3.1.2. Nh­îc ®iÓm. 37

3.1.2.1. Thø nhÊt: VÒ trÝch lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi. 37

3.1.2.2. Thø hai: VÒ ¸p dông chiÕt khÊu thanh to¸n. 37

3.1.2.3. Thø ba: VÒ ¸p dông gi¶m gi¸ hµng b¸n. 37

3.1.2.4. Thø t­: VÒ thùc tr¹ng b¸n hµng 38

3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn AN VIỆT. 38

3.2.1. ý kiÕn thø nhÊt: VÒ trÝch lËp quü dù phßng khã ®ßi. 38

3.2.2. ý kiÕn thø hai: VÒ chiÕt khÊu thanh to¸n. 40

3.2.3. ý kiÕn thø ba : VÒ gi¶m gi¸ hµng ho¸ 40

3.2.4. ý kiÕn thø tù: VÒ thùc tr¹ng b¸n hµng 41

KÕt luËn 42

Tµi liÖu tham kh¶o 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY