Luận văn Hoàn thiện hoạt động kinh doanh lƣu trú của khách sạn Thắng Lợi

MỞ ĐẦU 5

1. Tính cấp thiết của đề tài . 5

2. Mục đích nghiên cứu . 6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6

4. Phương pháp nghiên cứu . 6

5. Kết cấu của đề tài: . 7

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ 8

1.1 Các khái niệm: . 8

1.1.1 Khái niệm khách sạn . 8

1.1.2 Khái niệm về kinh doanh khách sạn . 9

1.1 1.1.3 Khái niệm lưu trú . 10

1.1.4 Khái niệm kinh doanh lưu trú . 10

1.1.5 Khái niệm hoàn thiện 11

1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn. . 11

1.2.1 Quan niệm về tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách

sạn . 11

1.2.2 Ý nghĩa của việc tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú. 13

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lưu trú trong

khách sạn . 14

1.2.4 Nội dung các hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn . 17

1.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn thông qua: . 22

1.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật trong

kinh doanh lưu trú .

22

1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh lưu trú . . 23

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI

KHÁCH SẠN THẮNG LỢI .

26

2.1 Giới thiệu chung về Khách sạn Thắng Lợi. . 26

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển khách sạn . 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY