Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần in Diên Hồng

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 21. Khái niệm chi phí sản xuất 22. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 32.1. Phân theo yếu tố chi phí 32.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 32.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 42.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng chịu phí 52.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí 52.6. Phân loại chi phí theo các tiêu thức 53.Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 6II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 71. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 72. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 72.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 72.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 92.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 112.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm dở dang 153. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì 193.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 203.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 223.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 223.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm dở dang 22III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 241.Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm 241.1. Khái niệm 241.2. Phân loại giá thành sản phẩm 242. Đối tượng tính giá thành 253. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 254. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 264.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn: 264.2. Phương pháp tính giá thành phân bước: 264.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số: 284.4. Phương pháp tính giá thành theo cách loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 284.5. Phương pháp tính giá thành tổng cộng chi phí: 294.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 294.7. Phương pháp tính giá thành theo định mức: 294.8. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 30IV. TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 301. Hệ thống chứng từ hạch toán chi phí sản xuất 302. Hệ thống sổ chi tiết, tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 312.1. Hệ thống sổ chi tiết 312.2. Hệ thống sổ tổng hợp 32 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 35II. CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG. 501. Đặc điểm và phân loại chi phí 501.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất 501.2. Phân loại chi phí sản xuất 502. Đối tượng tính giá thành 513. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 514. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 654.1. Phương pháp tính lương 654.2. Hạch toán chi phí nhân công 675. Hạch toán chi phí sản xuất chung 745.1. Chi phí nhân viên quản lý 745.2. Chi phí khấu hao TSCĐ 775.3. Các chi phí sản xuất chung khác 806. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 897. Đánh giá chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ và tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty. 92 PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 96I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 961. Những ưu điểm 962. Những nhược điểm 98II. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 99 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 2

1. Khái niệm chi phí sản xuất 2

2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 3

2.1. Phân theo yếu tố chi phí 3

2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 3

2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 4

2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng chịu phí 5

2.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí 5

2.6. Phân loại chi phí theo các tiêu thức 5

3.Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 6

II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7

1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 7

2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 7

2.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 7

2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 9

2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 11

2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm dở dang 15

3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì 19

3.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 20

3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 22

3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 22

3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm dở dang 22

III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 24

1.Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm 24

1.1. Khái niệm 24

1.2. Phân loại giá thành sản phẩm 24

2. Đối tượng tính giá thành 25

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 25

4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 26

4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn: 26

4.2. Phương pháp tính giá thành phân bước: 26

4.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số: 28

4.4. Phương pháp tính giá thành theo cách loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 28

4.5. Phương pháp tính giá thành tổng cộng chi phí: 29

4.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 29

4.7. Phương pháp tính giá thành theo định mức: 29

4.8. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 30

IV. TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 30

1. Hệ thống chứng từ hạch toán chi phí sản xuất 30

2. Hệ thống sổ chi tiết, tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 31

2.1. Hệ thống sổ chi tiết 31

2.2. Hệ thống sổ tổng hợp 32

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 35

II. CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG. 50

1. Đặc điểm và phân loại chi phí 50

1.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất 50

1.2. Phân loại chi phí sản xuất 50

2. Đối tượng tính giá thành 51

3. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 51

4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 65

4.1. Phương pháp tính lương 65

4.2. Hạch toán chi phí nhân công 67

5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 74

5.1. Chi phí nhân viên quản lý 74

5.2. Chi phí khấu hao TSCĐ 77

5.3. Các chi phí sản xuất chung khác 80

6. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 89

7. Đánh giá chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ và tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty. 92

PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 96

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 96

1. Những ưu điểm 96

2. Những nhược điểm 98

II. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 99

KẾT LUẬN 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY