Luận văn Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống định mức phân bổ ngân sách nhà nước tại Tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu .iv

Danh mục các hình ảnh .v

Danh mục các bảng biểu .vi

Mục lục .ix

MỞ ĐẦU .1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .3

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.4

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN.5

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC,

PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC.6

1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.6

1.2 PHÂN LOẠI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.7

1.2.1 Thu ngân sách nhà nước .7

1.2.2 Chi ngân sách nhà nước.7

1.2.2.1 Nội dung, đặc điểm chi thường xuyên.8

1.2.2.2 Nội dung, đặc điểm chi đầu tư phát triển.11

1.3 XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM .14

1.3.1 Căn cứ xây dựng dự toán NSNN .14

1.3.2 Quy trình xây dựng dự toán NSNN.14

1.3.3 Các phương pháp xác định dự toán chi thường xuyên của Ngân sách

nhà nước.18

1.3.3.1 Phương pháp tính tổng hợp.18

1.3.3.2 Phương pháp tính theo các nhóm mục chi.18

1.4 NỘI DUNG TỔ CHỨC CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.22

1.4.1 Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước.22

1.4.2 Quản lý quá trình sử dụng Ngân sách nhà nước.23

1.4.2.1 Yêu cầu .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY