Luận văn Hoàn thiện công tác truyền thông - Cổ động tại công ty TNHH MTV taxi Hương Giang, Huế

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.3

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN

THÔNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG TAXI.6

1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG.6

1.1.1 Khái niệm về truyền thông - cổ động .6

1.1.2. Vai trò của truyền thông - cổ động .8

1.1.3 Mục tiêu truyền thông - cổ động.8

1.1.4. Tính tất yếu phải tổ chức các hoạt động truyền thông - cổ động trong kinh

doanh .15

1.2. CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG – CỔ ĐỘNG. .19

1.2.1. Hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông không trực tiếp.19

1.2.2. Truyền thông – cổ động trên mạng Internet.25

1.2.3. Hoạt động quan hệ công chúng (Public Relations).29

1.3. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢİ HÀNH

KHÁCH BẰNG TAXI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG.35

1.3.1. Khái niệm và phân loại vận tải : [10, 12].35

1.3.2.Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi .37

1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động truyền thông .38

1.4 KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG Ở MỘT SỐ

DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH .41

1.4.1 Kinh nghiệm tổ chức hoạt động truyền thông tại hãng taxi GILI.41

1.4.2. Kinh nghiệm tổ chức hoạt động truyền thông tại taxi Vàng.42

1.4.3. Bài học cho Công ty TNHH MTV taxi Hương Giang, Huế .44

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY