Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại công ty TNHH nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG .v

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH . vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2

2.1. Mục tiêu chung. 2

2.2. Mục tiêu cụ thể. 2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 3

4.1. Phương pháp thu thập số liệu. 3

4.2. Phương pháp phân tích số liệu . 4

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN . 5

CHƯƠNG 1 .6

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIỀN LƯƠNG.6

VÀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.6

1.1. TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TRONG

DOANH NGHIỆP. 6

1.1.1. Khái niệm tiền lương. 6

1.1.2. Quản trị tiền lương trong doanh nghiệp. 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY