Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM ƠN. ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ.iii

CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI. iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU. v

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ.vii

MỤC LỤC .viii

PHẦN I. MỞ ĐẦU. 1

1 Tính cấp thiết của đề tài . 1

2 Câu hỏi nghiên cứu. 2

3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

5 Phương pháp nghiên cứu . 3

6 Cấu trúc luận văn. 5

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 6

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 6

1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 6

1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng . 6

1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng . 7

1.2 RỦI RO TÍN DỤNG. 8

1.2.1 Khái niệm. 8

1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng. 9

1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng . 10

1.2.4 Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra. 13

1.2.5 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng. 13

1.2.6 Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng. 14

1.2.7 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng. 17

1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 23

1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng. 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY