Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty tnhh nhà nước môi trường và công trình đô thị Huế

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU . viii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.ix

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.2

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ

NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .6

1.1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .6

1.1.1 Khái niệm về nhân lực và quản trị nhân lực .6

1.1.2 Vai trò của quản trị nhân lực.10

1.1.3 Mục tiêu của quản trị nhân lực.11

1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực của doanh nghiệp .11

1.1.5 Các chức năng chủ yếu của quản trị nhân lực.16

1.1.6 Nội dung của quản trị nhân lực .18

1.1.7 Những hạn chế trong quản trị nhân lực.28

1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC MÔI

TRƯỜNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM .31

1.2.1 Đặc điểm về nhân lực Việt Nam hiện nay .31

1.2.2 Một số đặc điểm nhân lực trong lĩnh vực môi trường đô thị ở Việt Nam .33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY