Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Quảng Trị

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC BẢNG. viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ .x

PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ.1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .6

PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ

VỐN ODA .7

1.1. Vốn ODA .7

1.1.1. Khái niệm .7

1.1.2. Đặc điểm .8

1.1.3. Phân loại.12

1.1.4.Vai trò của vốn ODA .14

1.2. Quản lý vốn ODA cấp tỉnh.17

1.2.1. Phân cấp quản lý vốn ODA ở Việt Nam.17

1.2.2. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý vốn ODA.20

1.2.3. Nội dung quản lý vốn ODA tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.21

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn ODA .24

1.3. Thu hút và kinh nghiệm quản lý và sử dụng vốn ODA .26

1.3.1. Thu hút vốn ODA vào Việt Nam .26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY