Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế chân mây – lăng cô từ ngân sách nhà nước

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CÁM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN. iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC BIỂU, BẢNG .x

DANH MỤC SƠ ĐỒ . vi

DANH MỤC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỔ, HÌNH ẢNH. vi

PHẦN I. MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

2.1. Mục tiêu tổng quát .2

2.2. Mục tiêu cụ thể.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

3.1. Đối tượng nghiên cứu.2

3.2. Phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp và nguồn số liệu nghiên cứu .3

4.1. Phương pháp thu thập số liệu.3

4.2. Phương pháp phân tích.3

5. Kết cấu của luận văn .4

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.5

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ, VỐN VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.5

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản.5

1.1.1.1. Đầu tư và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.5

1.1.1.2. Vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.7

1.1.1.3. Vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từ ngân sách Nhà nước.8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY