Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ từ Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục những từ viết tắt.v

Danh mục các bảng . vi

Danh mục các biểu đồ . viii

Mục lục. ix

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Câu hỏi nghiên cứu .1

3. Mục tiêu nghiên cứu.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

5. Phương pháp nghiên cứu.3

6. Cấu trúc của luận văn.4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU

TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC.5

1.1. Lý luận về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông

đường bộ từ Ngân sách Nhà nước.5

1.1.1. Đầu tư và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ .5

1.1.1.1. Khái niệm đầu tư.5

1.1.1.2. Khái niệm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ .6

1.1.1.3. Đặc điểm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.7

1.1.1.4. Vai trò đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.9

1.1.2. Nguồn vốn đầu tư.12

1.1.2.1. Khái niệm nguồn vốn đầu tư.12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY