Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn iii

Danh mục các từ viết tắt iv

Danh mục các bảng biểu v

Danh mục các sơ đồ vii

Mục lục viii

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

NHỎ VÀ VỪA 5

1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ 5

1.1.1. Khái niệm về thuế 5

1.1.2. Đặc điểm của thuế 6

1.1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường 8

1.1.4. Chính sách thuế và phân loại thuế 10

1.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 11

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế giá trị gia tăng 11

1.2.2. Nội dung cơ bản của luật thuế giá trị gia tăng 14

1.2.3. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 15

1.3. QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ

VÀ VỪA 18

1.3.1 Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa 18

1.3.2. Quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 21

1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 25

1.4.1. Hệ thống chính sách, pháp luật thuế 25

1.4.2. Sự tuân thủ của doanh nghiệp về việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế. 25

1.4.3. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và phổ biến chính sách thuế. 26

1.4.4. Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng 26

1.4.5. Công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước 26

1.4.6. Công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế 27

1.5. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THUẾ GTGT CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA. 27

1.5.1. Một số nước trên Thế giới 27

1.5.2. Công tác quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam trong thời gian qua 30

1.5.3. Những bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng thuế giá trị gia tăng ở các nước 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ GIAI ĐOẠN 2009 -2011 33

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ HUẾ

NĂM 2011 33

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33

2.1.2. Tình hình kinh tế thành phố Huế năm 2011 33

2.2. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ 37

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 37

2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 38

2.2.3. Chức năng nhiệm vụ 39

2.2.4. Tình hình phân bổ cán bộ công chức tại Chi cục thuế thành phố Huế 40

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY