Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ở Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt .v

Danh mục các sơ đồ, đồ thị.vi

Danh mục các bảng .vii

Mục lục . viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu của luận văn .2

3. Phương pháp nghiên cứu.3

3.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử .3

3.2. Phương pháp thu thập số liệu.3

3.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích.3

3.4. Phương pháp chuyên gia .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu.3

4.2. Phạm vi nghiên cứu.4

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ, QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 5

1.1. Lý luận cơ bản về thuế xuất nhập khẩu.5

1.1.1. Tổng quan về thuế.5

1.1.1.1. Khái niệm .5

1.1.1.2. Đặc điểm của thuế.6

1.1.1.3. Chức năng của thuế.8

1.1.1.4. Phân loại thuế.10

1.1.2. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu .12

1.1.2.1. Quá trình hình thành, phát triển thuế xuất nhập khẩu.12

1.1.2.2. Khái niệm thuế xuất nhập khẩu.13

1.1.2.3. Đặc điểm của thuế xuất nhập khẩu .14

1.1.2.4. Tác động của thuế xuất nhập khẩu đối với thương mại quốc tế .15

1.1.2.5. Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu.16

1.1.2.6. Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu.19

1.2. Một số vấn đề cơ bản về quản lý thuế xuất nhập khẩu .20

1.2.1. Khái niệm .20

1.2.2. Mục tiêu của quản lý thuế xuất nhập khẩu.20

1.2.3. Cơ chế quản lý thuế xuất nhập khẩu .20

1.2.4. Nội dung của quản lý thuế xuất nhập khẩu.22

1.2.5. Đặc điểm của quản lý thuế xuất nhập khẩu .24

1.2.6. Tổ chức bộ máy quản lý thuế.24

1.2.7. Tổ chức bộ máy quản lý thuế ở nước ta.26

1.3. Kinh nghiệm về quản lý thuế xuất nhập khẩu của một số nước và bài học kinh

nghiệm rút ra cho Việt Nam.28

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước về quản lý thuế xuất nhập khẩu .28

1.3.1.1. Thái Lan .28

1.3.1.2. Malaysia .29

1.3.1.3. Indonesia .29

1.3.1.4. Trung Quốc .30

1.4.2. Bài học rút ra cho công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu đối với Việt Nam.30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT

KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI Ở CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ33

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.33

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị .33

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên .33

2.1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .34

2.1.2. Đặc điểm của Cục hải quan tỉnh Quảng Trị.36

2.2. Thực trạng công tác quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

thương mại ở Cục hải quan tỉnh Quảng Trị .38

2.2.1. Tình hình thực hiện giám sát quản lý về hải quan .38

2.2.2. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước .42

2.2.2.1. Tình hình thực hiện thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu - Phân theo

từng sắc thuế.44

2.2.3. Tình hình nợ thuế xuất nhập khẩu.48

2.2.4. Tình hình miễn, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế .51

2.2.5. Tình hình kiểm tra sau thông quan.52

2.3. Đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về công tác quản lý thuế

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ở Cục hải quan tỉnh Quảng Trị. .53

2.3.1. Đặc điểm mẫu điều tra .53

2.3.2. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về thời gian

thông quan hàng hóa .54

2.3.3. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về công tác

tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế.57

2.3.4. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về nội dung

chính sách thuế.62

2.3.5. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về thủ tục

hải quan nói chung và quản lý thu thuế xuất nhập khẩu nói riêng.78

2.3.6. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về ứng dụng

công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về hải quan.88

2.3.7. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về kỷ năng,

chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức hải quan.92

2.3.8. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về công tác

phối hợp: Hải quan-Thuế-Kho bạc-Ngân hàng.96

2.4. Một số hạn chế trong công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập

khẩu thương mại ở Cục hải quan tỉnh Quảng Trị .99

2.4.1. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan,

người nộp thuế.99

2.4.2. Nội dung Chính sách thuế .100

2.4.3. Công tác xác định trị giá tính thuế .102

2.4.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hải quan .103

2.4.5. Công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan.104

2.4.6. Công tác tổ chức và cán bộ .104

2.4.7. Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng: Hải quan-Thuế-Kho bạcNgân hàng .105

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI

VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI Ở CỤC HẢI

QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ.107

3.1. Bối cảnh quốc tế, Việt Nam trong thời gian tới và những yêu cầu đối với hệ

thống chính sách thuế của Việt Nam khi gia nhập WTO.107

3.1.1. Bối cảnh quốc tế.107

3.1.2. Bối cảnh trong nước.109

3.1.3. Những yêu cầu đối với hệ thống chính sách thuế của Việt Nam khi gia

nhập WTO . 111

3.1.4. Quan điểm và mục tiêu phát triển ngành Hải quan đến 2020.112

3.1.4.1. Quan điểm phát triển.112

3.1.4.2. Mục tiêu phát triển .113

3.2. Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ở Cục hải quan tỉnh Quảng Trị .115

3.2.1. Định hướng hoàn thiện hệ thống chính sách thuế.115

3.2.1.1. Định hướng hoàn thiện Luật Thuế xuất nhập khẩu.115

3.2.1.2. Định hướng hoàn thiện Luật Thuế giá trị gia tăng.118

3.2.1.3. Định hướng hoàn thiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt .119

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

3.2.1.4. Định hướng hoàn thiện Luật quản lý thuế .120

3.2.1.5. Định hướng hoàn thiện Luật hải quan.121

3.2.2. Các giải pháp chủ yếu .122

3.2.2.1. Đổi mới công tác thu nộp ngân sách.122

3.2.2.2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán thuế .122

3.2.2.3. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và các chỉ tiêu đánh giá, phân loại đối tượng nộp thuế 123

3.2.2.4. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho

người khai hải quan, người nộp thuế .124

3.2.2.5. Nâng cao chất lượng công tác xác định trị giá tính thuế.126

3.2.2.6. Nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan .127

3.2.2.7. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan trong bối cảnh hội nhập .128

3.2.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan .130

3.2.2.9. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý

nhà nước về hải quan.131

3.2.2.10. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tổ chức thu,

quản lý, cưỡng chế vi phạm pháp luật về thuế.132

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.133

1. KẾT LUẬN.133

2. KIẾN NGHỊ .134

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY