Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn.ii

Tóm lược luận văn.iii

Danh mục các từ viết tắt. iv

Danh mục bảng biểu. v

Danh mục sơ đồ. vi

Mục lục.vii

PHẦN I - MỞ ĐẦU . 1

PHẦN II - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 5

CHƯƠNG I - TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN

LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH . 5

1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ .5

1.1.1. Khái niệm.5

1.1.2. Bản chất, chức năng của thuế.6

1.1.3. Hệ thống thuế, phân loại thuế và các yếu tố cấu thành một sắc thuế.8

1.1.4. Miễn, giảm thuế. 13

1.1.5. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. 14

1.2. QUẢN LÝ THUẾ . 18

1.2.1. Khái niệm quản lý thuế. 18

1.2.2. Nội dung quản lý thuế. 19

1.2.3. Xu hướng đổi mới quản lý thuế ở các nước trên thế giới và yêu cầu đổi

mới quản lý thuế ở Việt Nam. 25

1.3. QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI

QUỐC DOANH. 27

1.3.1. Khái niệm, định hướng của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp và vai

trò của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 27

1.3.2. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các

doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 29

1.3.3. Nội dung cơ bản của một số Luật thuế có liên quan đến lĩnh vực doanh

nghiệp ngoài quốc doanh. 31

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DNNQD TẠI CỤC THUẾ

QUẢNG BÌNH.38

A - ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 38

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU. 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY