Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Thành phố Huế

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các từ viết tắt.iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các bảng biểu .vi

Mục lục.vii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .2

3. Phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ THUẾ, QUẢN LÝ THUẾ .6

1.1 Lý luận cơ bản về thuế .6

1.1.1 Khái niệm .6

1.1.2 Bản chất của thuế .6

1.1.3 Chức năng của thuế.8

1.1.4 Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.11

1.1.5 Chính sách thuế và phân loại thuế .13

1.2 Những nội dung cơ bản về quản lý thuế .15

1.2.1 Khái niệm, mục tiêu và các nguyên tắc của quản lý thuế .15

1.2.2 Nội dung cơ bản của luật quản lý thuế.17

1.3 Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý thuế.23

1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế.26

1.5 Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và nước ta về công tác quản lý

thuế.28

1.5.1 Kinh nghiệm của một số nước về công tác quản lý thuế .28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY