Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại công ty TNHH một thành viên hóa Chất 21

Mục lục

Mục lục .1

Danh mục các biểu bảng. 4

Danh mục các sơ đồ. 5

Danh mục các từ quy −ớc. 6

pHầN Mở ĐầU . 7

Ch−ơng I: cơ sở lý LUậN CƠ BảN Về QUảN Lý NHÂN LựC trong doanh

nghiệp. 9

1.1. Nhân lực và quản lý nhân lực . 9

1.1.1. Nhân lực . 9

1.1.2. Khái niệm và vai trò của quản lý nhân lực. . 10

1.2. Nội dung của quản lý nhân lực . 11

1.2.1. Lập chiến l−ợc nhân lực . 11

1.2.1.1. Khái niệm về chiến l−ợc nhân lực . 11

1.2.1.2. Vai trò của lập chiến l−ợc nhân lực . 12

1.2.2. Tuyển mộ nhân lực . 12

1.2.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực . 12

1.2.2.2. Các nguồn và ph−ơng pháp tuyển mộ nhân lực. 13

1.2.2.3. Quá trình tuyển mộ . 14

1.2.3. Tuyển chọn nhân lực( theo sơ đồ 1.1). . 17

1.2.3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực. 17

1.2.3.2. Quá trình tuyển chọn. 18

1.2.4. Bố trí nhân lực và thôi việc . 20

1.2.4.1. Các hoạt động hoà nhập đối với ng−ời lao động . 20

1.2.4.2. Quá trình biên chế nội bộ . 20

1.2.4.3. Thôi việc . 21

1.2.5. Đào tạo và phát triển nhân lực( theo sơ đồ 1.2; 1.3; 1.4) . 21

1.2.5.1. Các khái niệm về đào tạo và phát triển . 21

1.2.5.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực. 21

1.2.5.3. Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực. . 22

1.2.5.4. Đào tạo bồi d−ỡng nhân lực . 23

1.2.5.5. Phát triển nhân lực . 25

1.2.6. Đánh giá thực hiện công việc( sơ đồ 1.5) . 26

1.2.6.1. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc.

. 26

1.2.6.2. Quá trình đánh giá thực hiện công việc. 26

1.2.6.3. Nội dung và các ph−ơng pháp đánh giá thực hiện công việc. 27

1.2.7. Các chế độ đãi ngộ và phúc lợi đối với ng−ời lao động . 28

1.2.7.1. Đãi ngộ vật chất. 28

1.2.7.2. Đãi ngộ tinh thần . 30

1.2.8. Phân tích công việc( sơ đồ 1.6; 1.7) . 31

1.2.8.1. Khái niệm phân tích công việc. 31

1.2.8.2. Mục đích. 31

1.2.8.3. Vai trò của phân tích công việc. 31

1.2.8.4. Nội dung của phân tích công việc . 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY