Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý mặt hàng lương thực tại cục dự trữ quốc gia khu vực Bình Trị Thiên

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v

MỤC LỤC. vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ. ix

Phần I: MỞ ĐẦU .1

1.Tính cấp thiết của đề tài.1

2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu .3

5. Những hạn chế của đề tài.3

6. Bố cục của đề tài.4

Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.5

CHƯƠNG I:CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LƯƠNG THỰC

DỰ TRỮ QUỐC GIA .5

1.1.Khái niệm về dự trữ quốc gia .5

1.2. Sự cần thiết của Dự Trữ Quốc Gia .6

1.3. Đặc điểm Dự Trữ Quốc Gia .8

1.4. Vai trò và chức năng của Dự Trữ Quốc Gia mặt hàng lương thực .11

Chức năng của Dự trữ quốc gia.12

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến Dự Trữ Quốc Gia mặt hàng lương thực .14

1.6. Công tác quản lý mặt hàng dự trữ Quốc Gia.18

1.6.1 Nghiên cứu, phân tích và dự báo xu hướng phát triển của nền kinh tế, sự

biến động của tình hình chính trị và xã hội .18

1.6.2. Xây dựng chiến lược Dự Trữ Quốc Gia.20

1.6.3. Lập kế hoạch dự trữ hàng năm .20

1.6.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch dự trữ đề ra.21

1.6.5. Tổ chức đánh giá và điều chỉnh chiến lược và kế hoạch cho phù hợp với

tình hình cụ thể. .22

1.7. Thực tiễn dự trữ quốc gia trong công cuộc đổi mới đất nước.22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY