Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT.

PHẦN MỞ ĐẦU. 51.Tính cấp thiết của đề tài . 5

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 6

2.1. Mục tiêu nghiên cứu . 6

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 7

3. Câu hỏi nghiên cứu. 7

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

4.1. Đối tượng nghiên cứu. 7

4.2. Phạm vi nghiên cứu . 8

5. Kết cấu của luận văn . 8

CHưƠNG 1 . 9

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI CÓ

VỐN NHÀ NưỚC DO KIỂM TOÁN NHÀ NưỚC THỰC HIỆN . 9

1.1. Tổng quan nghiên cứu. 9

1.2. Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức tài chính – ngân

hàng do KTNN thực hiện. 11

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của kiểm toán BCTC của NHTM . 11

1.2.2. Khái niệm kiểm toán BCTC. 14

1.2.3. Công tác kiểm toán BCTC theo qui định của chuẩn mực KTNN . 16

1.2.4. Nội dung công tác kiểm toán BCTC các tổ chức tài chính – ngân hàng do Kiểm

toán Nhà nước thực hiện. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY