Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 31.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 31.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 31.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 41.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 41.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 41.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 51.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 51.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 51.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 61.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 81.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 91.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 91.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 91.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 101.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 111.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 111.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 111.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 121.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 131.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 151.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 151.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 181.3.5.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 201.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 261.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 301.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 321.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 341.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 341.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 351.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 351.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 351.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán 361.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 361.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 371.4.3.2. Phương pháp định mức 371.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế 381.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 391.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 391.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 401.5.1. Hình thức kế toán 401.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 411.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 421.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 431.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 45Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 472.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 472.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 472.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 492.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 492.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 492.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 502.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 522.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 562.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 562.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty 562.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 562.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 562.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 572.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 752.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 752.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 752.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 88Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 923.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 923.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 923.2.1. Những ưu điểm 923.2.2. Những mặt hạn chế 933.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 933.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 943.2.2.3. Về hệ thống sổ sách 943.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 963.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 963.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ 963.3.3. Về công tác hạch toán 963.3.4. Về sổ sách kế toán 99KẾT LUẬN 103

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3

1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3

1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4

1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4

1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4

1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5

1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 5

1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5

1.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 6

1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8

1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10

1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11

1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11

1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 11

1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12

1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 13

1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 15

1.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15

1.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18

1.3.5.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 20

1.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 26

1.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 30

1.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 32

1.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 34

1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 34

1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 35

1.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 35

1.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 35

1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán 36

1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 36

1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 37

1.4.3.2. Phương pháp định mức 37

1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế 38

1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 39

1.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 39

1.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 40

1.5.1. Hình thức kế toán 40

1.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 41

1.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 42

1.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 43

1.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 45

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 47

2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 47

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 47

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 50

2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 52

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 56

2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty 56

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 56

2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56

2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 57

2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

2.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 88

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 92

3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92

3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92

3.2.1. Những ưu điểm 92

3.2.2. Những mặt hạn chế 93

3.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 93

3.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 94

3.2.2.3. Về hệ thống sổ sách 94

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 96

3.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 96

3.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ 96

3.3.3. Về công tác hạch toán 96

3.3.4. Về sổ sách kế toán 99

KẾT LUẬN 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY