Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp bánh mứt kẹo Hà Nội

MỤC LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: 2LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 21.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu và sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu 21.1.1.1. Khái niệm về nguyên liệu vật liệu 21.1.1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất 21.1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 31.1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 31.1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu 41.1.3. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 81.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 81.1.4.1. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 81.1.4.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu 91.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 101.2.1. Chứng từ sử dụng 101.2.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 101.2.2.1. Phương pháp thẻ song song 101.2.2.2. Phương pháp sổ số dư 131.2.2.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 141.3. Công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 161.3.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 161.3.1.1. Tài khoản sử dụng 161.3.1.2. Phương pháp hạch toán 171.3.2.1. Tài khoản sử dụng 241.3.2.2. Phương pháp hạch toán 251.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 291.4.1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 291.4.2. Hình thức Nhật ký chung 301.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 311.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 32CHƯƠNG 2: 34THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA XÍ NGHIỆP BÁNH - MỨT - KẸO HÀ NỘI 342.1. Khái quát chung về Xí nghiệp 342.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Xí nghiệp 342.1.2. Chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 352.1.2.1. Chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 352.1.2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 362.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Xí nghiệp 362.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp 382.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 382.1.4.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Xí nghiệp 392.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 402.2.1. Đặc điểm, phân loại và công tác đánh giá nguyên vật liệu xuất, nhập kho 402.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho, nhập kho 412.2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 422.2.3.1. Thủ tục, chứng từ hạch toán nhập, xuất kho nguyên vật liệu 422.2.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 522.2.4.Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu sau khi kiểm kê 552.2.5. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu 58CHƯƠNG 3: 63MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP BÁNH - MỨT - KẸO HÀ NỘI 633.1. Đánh giá chung về Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 633.2. Những ưu điểm, tồn tại trong công tác kế toán tại Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 643.2.1. Ưu điểm 643.2.2. Nhược điểm 663.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 67KẾT LUẬN 79

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu và sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 2

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu 2

1.1.1.1. Khái niệm về nguyên liệu vật liệu 2

1.1.1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất 2

1.1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 3

1.1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 3

1.1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu 4

1.1.3. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 8

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 8

1.1.4.1. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 8

1.1.4.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu 9

1.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 10

1.2.1. Chứng từ sử dụng 10

1.2.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 10

1.2.2.1. Phương pháp thẻ song song 10

1.2.2.2. Phương pháp sổ số dư 13

1.2.2.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14

1.3. Công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 16

1.3.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 16

1.3.1.1. Tài khoản sử dụng 16

1.3.1.2. Phương pháp hạch toán 17

1.3.2.1. Tài khoản sử dụng 24

1.3.2.2. Phương pháp hạch toán 25

1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 29

1.4.1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 29

1.4.2. Hình thức Nhật ký chung 30

1.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 31

1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 32

CHƯƠNG 2: 34

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA XÍ NGHIỆP BÁNH - MỨT - KẸO HÀ NỘI 34

2.1. Khái quát chung về Xí nghiệp 34

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Xí nghiệp 34

2.1.2. Chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 35

2.1.2.1. Chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 35

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 36

2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Xí nghiệp 36

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp 38

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 38

2.1.4.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Xí nghiệp 39

2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 40

2.2.1. Đặc điểm, phân loại và công tác đánh giá nguyên vật liệu xuất, nhập kho 40

2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho, nhập kho 41

2.2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 42

2.2.3.1. Thủ tục, chứng từ hạch toán nhập, xuất kho nguyên vật liệu 42

2.2.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 52

2.2.4.Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu sau khi kiểm kê 55

2.2.5. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu 58

CHƯƠNG 3: 63

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP BÁNH - MỨT - KẸO HÀ NỘI 63

3.1. Đánh giá chung về Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 63

3.2. Những ưu điểm, tồn tại trong công tác kế toán tại Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 64

3.2.1. Ưu điểm 64

3.2.2. Nhược điểm 66

3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 67

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY