Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất - xuất nhập khẩu Thiên Hoàng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 5

1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 5

1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 5

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hàng hoá 5

1.2.2. Vị trí, ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 6

1.2.3. Các yêu cầu quản lý tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 7

1.2.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong quản lý việc tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 9

1.3. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 11

1.3.1. Quy trình thực hiện tiêu thụ hàng hoá và các phương thức tiêu thụ hàng hoá. 11

1.3.2. Các phương pháp xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ 15

1.3.3. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 18

1.3.4 . Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23

1.3.5. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 25

1.4. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 27

1.4.1.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 27

1.4.1.1. Hạch toán chi phí bán hàng 27

1.4.1.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29

1.4.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 30

1.4.2.1. Tài khoản sử dụng 30

1.4.2.2. Trình tự hạch toán 31

1.5. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG 32

1.5.1. Tổ chức lựa chọn và vận dụng hình thức kế toán 32

1.5.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 33

1.5.3. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Sổ cái 34

1.5.4. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 35

1.5.5. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ 36

1.5.6. Hỡnh thức kế toỏn trờn mỏy vi tớnh 37

1.5.6.1.Đặc trưng cơ bản của Hỡnh thức kế toỏn trờn mỏy vi tớnh 37

1.5.6.2 .Trỡnh tự ghi sổ kế toỏn theo Hỡnh thức kế toỏn trờn mỏy vi tớnh 38

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 40

2.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 40

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH SX – XNK Thiên Hoàng 40

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý của công ty, chức năng và quyền hạn 41

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý 41

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 42

2.1.3 .Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 43

2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 47

2.2.1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán tại công ty 47

2.2.2.Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty 47

2.2.2.1.Sơ đồ bộ máy kế toán: 47

2.2.2.2. Chức năng, quyền hạn của các bộ phận kế toán: 47

2.2.2.3. Chế độ , chính sách kế toán mà công ty áp dung: 49

2.2.3. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty: 49

2.3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 52

2.3.1.Quản lý tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 52

2.3.2.Các hình thức tiêu thụ doanh nghiệp đang áp dụng 53

2.3.3.Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 54

2.4 HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 76

2.4.1.Hạch toán các khoản chi phí cho kinh doanh 76

CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 92

3.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 92

3.1.1. Nhận xét chung 92

3.1.1.1.Ưu điểm và một số tồn tại cần khắc phục 93

3.1.1.2 Một số tồn tại cần khắc phục 94

3.2 .Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH sx- xnk thiên hoàng 95

KẾT LUẬN 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY