Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty liên doanh Việt Nhật

MỤC LỤCTrangLời mở đầuPHẦN I- LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1I- Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế Việt Nam 11. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại 12. Hoạt động kinh doanh thương mại trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế Việt Nam 2II- Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 21. Quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 22. Nhiệm vụ của tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 8III- Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 91. Xác định giá vốn và phương pháp kế toán giá vốn hàng tiêu thụ 92. Doanh thu tiêu thụ và kế toán các chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ hàng hoá 163. Kết quả tiêu thụ và phương pháp kế toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ 23IV- Tổ chức sổ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 1. Hình thức sổ kế toán "Nhật ký chung" 302. Hình thức sổ "Nhật ký, sổ cái" 313. Hình thức "Chứng từ - ghi sổ" 324. Hình thức "Nhật ký chứng từ" 33V- Những vấn đề kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán quốc tế 341. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế 352. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong hệ thống kế toán Tây Âu, Bắc Mỹ 35VI- Quản lý tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 38 PHẦN II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT NHẬT 39I- Tình hình hoạt động kinh doanh và quản lý tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 391. Lịch sử hình thành và phát triển 392.Ngành hàng và thị trường kinh doanh 393. Tổ chức hệ thống kinh doanh và quản lý của Công ty 414. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán 43II- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 471. Xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ và thực trạng tổ chức kế toán giá vốn 472. Doanh thu bán hàng và thực trạng hạch toán kế toán các chỉ tiêu doanh thu 503. Thực trạng kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 614. Thực trạng kế toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ 65III- Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá với việc quản lý quá trình kinh doanh hàng hoá tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 69 PHẦN III- MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT NHẬT 73I- Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Liên doanh Việt - Nhật 731. Ưu điểm 732. Những tồn tại chủ yếu 74II- Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 77III- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 781. Nguyên tắc và quan điểm định hướng 782. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 793. Điều kiện thực hiện các giải pháp 87 4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 88Kết luận

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu

PHẦN I- LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1

I- Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế Việt Nam 1

1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại 1

2. Hoạt động kinh doanh thương mại trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế Việt Nam 2

II- Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 2

1. Quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 2

2. Nhiệm vụ của tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 8

III- Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 9

1. Xác định giá vốn và phương pháp kế toán giá vốn hàng tiêu thụ 9

2. Doanh thu tiêu thụ và kế toán các chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ hàng hoá 16

3. Kết quả tiêu thụ và phương pháp kế toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ 23

IV- Tổ chức sổ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá

1. Hình thức sổ kế toán "Nhật ký chung" 30

2. Hình thức sổ "Nhật ký, sổ cái" 31

3. Hình thức "Chứng từ - ghi sổ" 32

4. Hình thức "Nhật ký chứng từ" 33

V- Những vấn đề kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán quốc tế 34

1. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế 35

2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong hệ thống kế toán Tây Âu, Bắc Mỹ 35

VI- Quản lý tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 38

PHẦN II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT NHẬT 39

I- Tình hình hoạt động kinh doanh và quản lý tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 39

1. Lịch sử hình thành và phát triển 39

2.Ngành hàng và thị trường kinh doanh 39

3. Tổ chức hệ thống kinh doanh và quản lý của Công ty 41

4. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán 43

II- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 47

1. Xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ và thực trạng tổ chức kế toán giá vốn 47

2. Doanh thu bán hàng và thực trạng hạch toán kế toán các chỉ tiêu doanh thu 50

3. Thực trạng kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 61

4. Thực trạng kế toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ 65

III- Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá với việc quản lý quá trình kinh doanh hàng hoá tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 69

PHẦN III- MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT NHẬT 73

I- Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Liên doanh Việt - Nhật 73

1. Ưu điểm 73

2. Những tồn tại chủ yếu 74

II- Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 77

III- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 78

1. Nguyên tắc và quan điểm định hướng 78

2. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 79

3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 87

4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Liên doanh Việt Nhật 88

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY