Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 21.1. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 21.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán 21.1.2. Đặc điểm hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 31.1.3. Khái niệm, bản chất và phân loại chi phí sản xuất 31.1.4. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 61.1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 81.2. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 91.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 91.2.2. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 101.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 111.2.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 111.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 121.2.3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 131.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 161.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm 181.2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm hoàn thành 181.2.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất xây lắp trong điều kiện thực hiện khoán sản phẩm xây lắp 191.2.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 241.2.6. Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 26CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 282.1. Đặc điểm tình hình hoạt động tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 282.1.1. Đặc điểm chung của Công ty 282.1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty 292.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 312.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 322.1.5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận phòng ban 342.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 362.1.7. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty 402.2. Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 422.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 422.2.2. Đặc điểm và phương pháp hạch toán 422.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 422.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 492.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 552.2.2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 61 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 673.1. Tầm quan trọng của việc hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 673.2. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 673.3. Phương hướng hoàn thiện trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 70KẾT LUẬN 81

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 2

1.1. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 2

1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán 2

1.1.2. Đặc điểm hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 3

1.1.3. Khái niệm, bản chất và phân loại chi phí sản xuất 3

1.1.4. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 6

1.1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8

1.2. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.2. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 10

1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 11

1.2.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11

1.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 12

1.2.3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 13

1.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 16

1.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm 18

1.2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm hoàn thành 18

1.2.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất xây lắp trong điều kiện thực hiện khoán

sản phẩm xây lắp 19

1.2.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 24

1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 26

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 28

2.1. Đặc điểm tình hình hoạt động tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 28

2.1.1. Đặc điểm chung của Công ty 28

2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty 29

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 31

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 32

2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận phòng ban 34

2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 36

2.1.7. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty 40

2.2. Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 42

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 42

2.2.2. Đặc điểm và phương pháp hạch toán 42

2.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42

2.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 49

2.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 55

2.2.2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 61

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 67

3.1. Tầm quan trọng của việc hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 67

3.2. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 67

3.3. Phương hướng hoàn thiện trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 70

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY