Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cầu 7 Thăng Long

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 3I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3I.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3I.1.1. Chi phí sản xuất. 3I.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4I.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 6I.2.1. Khái niệm 6I.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 7I.3. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8I.3.1 Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8I.3.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN PHẨM XÂY LẮP, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẮP. 9II.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán. 9II.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và giá thành xây lắp. 10II.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp. 11II.3.1. Sự cần thiết 11II.3.2. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 11II.4. Nội dung, phân loại, đối tượng tập hợp và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12II.4.1. Nội dung chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 12II.4.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 13II.4.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 15II.4.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 16II.5. Khái niệm, phân loại giá thành xây lắp và đối tượng tính giá thành xây lắp. 16II.5.1. Khái niệm giá thành xây lắp. 16II.5.2. Phân loại giá thành xây lắp 16II.5.3. Đối tượng tính giá thành trong sản xuất xây lắp 17II.5.4. Kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp. 17III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 18III.1. Hạch toán chi phí sản xuất trong đơn vị xây lắp. 18III.1.1. Các tài khoản sử dụng 19III.1.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22III.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 30III.2. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. 31III.3. Tổng hợp chi phí sản xuất. 32III.4. Hạch toán sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 32III.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 33IV. CÁC HÌNH THỨC SỔ ÁP DỤNG ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 35PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 37I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 37I.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 37I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cầu 7 Thăng Long 39I.3. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty cầu 7 Thăng Long 41I.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cầu 7 Thăng Long 41I.3.2. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại Công ty cầu 7 Thăng Long 43I.4. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cầu 7 Thăng Long 45II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 45II.1. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cầu 7 Thăng Long 45II.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 46II.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuấttại Công ty Cầu 7 Thăng Long. 46II.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 73PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 75I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠNH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 75II. NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 761. Về quá trình luân chuyển chứng từ 762. Về phương pháp ghi chép chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 763. Về việc ghi chép phản ánh giá thành công trình hoàn thành 774. Về cấu trúc bảng biểu và sổ sách 785. Về hình thức sổ kế toán 81III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 82KẾT LUẬN 84

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH

SẢN PHẨM. 3

I.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3

I.1.1. Chi phí sản xuất. 3

I.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4

I.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 6

I.2.1. Khái niệm 6

I.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 7

I.3. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; mối quan hệ

giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8

I.3.1 Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8

I.3.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN PHẨM XÂY LẮP, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẮP. 9

II.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác

hạch toán kế toán. 9

II.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và giá thành xây lắp. 10

II.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp. 11

II.3.1. Sự cần thiết 11

II.3.2. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 11

II.4. Nội dung, phân loại, đối tượng tập hợp và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12

II.4.1. Nội dung chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 12

II.4.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 13

II.4.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 15

II.4.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 16

II.5. Khái niệm, phân loại giá thành xây lắp và đối tượng tính giá thành xây lắp. 16

II.5.1. Khái niệm giá thành xây lắp. 16

II.5.2. Phân loại giá thành xây lắp 16

II.5.3. Đối tượng tính giá thành trong sản xuất xây lắp 17

II.5.4. Kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp. 17

III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP 18

III.1. Hạch toán chi phí sản xuất trong đơn vị xây lắp. 18

III.1.1. Các tài khoản sử dụng 19

III.1.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22

III.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 30

III.2. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. 31

III.3. Tổng hợp chi phí sản xuất. 32

III.4. Hạch toán sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 32

III.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 33

IV. CÁC HÌNH THỨC SỔ ÁP DỤNG ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 35

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 37

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 37

I.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 37

I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cầu 7 Thăng Long 39

I.3. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty cầu 7 Thăng Long 41

I.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cầu 7 Thăng Long 41

I.3.2. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại Công ty cầu 7 Thăng Long 43

I.4. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Cầu 7 Thăng Long 45

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 45

II.1. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cầu 7 Thăng Long 45

II.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 46

II.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

tại Công ty Cầu 7 Thăng Long. 46

II.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 73

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 75

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠNH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 75

II. NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 76

1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 76

2. Về phương pháp ghi chép chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 76

3. Về việc ghi chép phản ánh giá thành công trình hoàn thành 77

4. Về cấu trúc bảng biểu và sổ sách 78

5. Về hình thức sổ kế toán 81

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 82

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY